CT News

Mangaluru, June 7 : Sunday Catechism Year 2024-25 was inaugurated at Rosario Cathedral on Sunday, June 2, 2025.


ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 2024-25 ವ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

2024-25 ವ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಜುನಾಚ್ಯಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಜೆಜುಚೆ ಬಾರಾ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂ ಬರಿಂಚ್ ಪುರ್ಶಾವಾರ್ 12 ಭುರ್ಗಿಂ, ಬಾರಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್, ಬಾರಾ ಕೊಂತಾ, ಬಾರಾ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ “ ಸೊಮ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ ಘೆವ್ನ್ "ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹೆಸ್ಚಾಕ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾಖಾಲ್ ಹೆಂ ವರಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡಾನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಿಸಾ ಮಧೆಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಮಿನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಚಾ ತಾಂಚಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ. ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ಆನಿ ವಾಡೊ/ಫೊನ್ ನಂಬರ್, Attendace ಬುಕಾರ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 10:15 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಗೆಲಿಂ.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.