Fr JB Crasta

Articles by Fr John Baptist Crasta

Title Created Date
ಆತಾಂ ಲಾಯಿಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ - ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ 25-Jun-2021 3:24:00:pm
ಏಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಏಕ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ - ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ 8-Jun-2021 2:43:56:pm
ಜುದೆವಾಂ ಮಧೆಂ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಣಾಕ್? - ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ 29-Mar-2021 1:09:25:pm
ಜುದೆವಾಂಚಿ ಸುಪ್ರಿಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಚುಕುನ್ ಪಡ್ಲಿ - ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ 26-Mar-2021 7:00:00:am
ಜೆಜುಚೆರ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆ ಆರೊಪ್ ರುಜು ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ? - ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ 19-Mar-2021 7:00:00:am
ಜೆಜುಚಿ ನಿಮಾಣಿ ತನ್ಖಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಘರಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗಿ? - ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ 12-Mar-2021 8:00:00:am
ಜೆಜುಚೊ ವಿಚಾರ್ ರಾತಿಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ? ಕಿತ್ಲೊ ಸಾರ್ಕೊ? - ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ 5-Mar-2021 7:37:06:am
ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಪುನರ್ ತನ್ಖಿ? - ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ 19-Feb-2021 7:32:58:am
ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ - ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ 10-Feb-2021 8:20:07:am
ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ? ಕಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ? - ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ 28-Jul-2020 6:57:58:am
ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ : ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಡಿ-ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಬೆಕ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ - ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ 11-Jun-2020 11:43:32:am
ಜೂನ್ 8 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೀಸಾಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್ ? ಏಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ - ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ 6-Jun-2020 12:09:40:pm

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.