Fr Chetan Cap

Articles by Fr Chetan Lobo, Capuchin

Title Created Date
ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಡುನ್ ತುಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲಾ!? – ಬಾ| ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್ 2-Feb-2022 12:58:20:pm
ಬಾಪಯ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ATM ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್! – ಬಾ| ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್ 19-Mar-2021 11:26:34:am
ಆಮ್ಚೆ ಸೆಜಾರಿ `ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೆ!’ – ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್ 21-Sep-2020 9:16:50:pm
ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರವಾದಿ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್? - ಬಾ| ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್ 16-Sep-2020 5:18:33:pm
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೊ - ಬಾ| ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್ 7-Sep-2020 2:05:05:pm
ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್! - ಬಾ| ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್ 4-Sep-2020 7:19:14:pm
ಆಯ್ಚಿ ಖಂತ್ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಚಿ, ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್! - ಬಾ| ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್ 5-Jul-2020 2:15:32:pm
ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಇಗರ್ಜೊ ತಯಾರ್: ಲೊಕಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಂಭೀರ್! - ಬಾ | ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಕಾಪುಚಿನ್ 2-Jul-2020 5:17:10:pm
ಕಾಂಟ್ಯಾಂಮಧೆಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಲೊಬ್ ಫುಲೊಂದಿ ! - ಬಾ | ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಕಾಪುಚಿನ್ 23-Jun-2020 10:12:42:am
ಲಾಯಿಕಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್: ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಭಾಯ್ರ್! - ಬಾ | ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಕಾಪುಚಿನ್ 21-Jun-2020 6:20:58:pm
ದೆವಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ದೆವಾಕ್ ವಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ? - ಬಾ | ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಕಾಪುಚಿನ್ 21-Jun-2020 6:19:04:pm
'ಹಿ ಮೊಜಿ ಕೂಡ್, ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ದಿಲ್ಲಿ' - ಬಾ | ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ 14-Jun-2020 12:30:12:pm

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.