By Frenton Irol DSouza

Catholic Time News Network

Sep 13 : Mogarnad Deanery ICYM in association with Mogarnad Parish ICYM unit organised deanery gathering of youth - 'Youth Fest' on Sept 9, 2018.


ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡೊ “ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟ್” ಆನಿ ವಾರಾಡೊ ಯುವ ಜಣಾ ಸಂಗಾತಾ ನವೆಂ ಜೆವಣ್ 

Sep 13 :  ಸಾಂ.ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ, ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ದೇವ್ ಮಾತಾ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಘಟಕಚ್ಯಾ ಸಹಕರಾನ್ “ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದಿನಾಂಕ್ 9/09/2018 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವರಾರ್ ಯುವಜಣಾ ಪಾಸತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನಾ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ವಾರಾಡೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಆನಿ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರ್ರಮಾಂತ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆಂ 8 ಘಟಕಚೆಂ ಸುಮಾರ್ 180 ಯುವಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆ . ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂತ್ ಜೇಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ,ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ್ ಸಾಂದೊ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆಂ ನವೊ ಲೊಗೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.11 ವೊರಾರ್ ವಾರಾಡೊ ಯುವಜಣಾ ಖಾತಿರ್ ತರ್ಬೆತ್ ಉಲೋವ್ಪ್ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆ¯.É ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಅಶ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬೊರಿಮಾರ್ ಆನಿ ವಿಯೋನ್ ವೇಗಸ್,ವಿಟ್ಲ ಹಾಣಿಂ ಐಸ್ ಬ್ರೆಕಿಂಗ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ದ್ವಾರಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ, ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ, ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡೊ ತಶೆಂಚ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಸಾಂದೆ ಅನಿ ವಾರಾಡೊ ಯುವಜಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಯುವ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ತಶೆಂಚ್ ದೊನ್ಪರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾರಡೊ ಘಟಕಾ ಮಧೆಂ ಸಾಂಸ್ಕ್ರ್‍ತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಸಾ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಘಟಕಚ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಘಟಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಬೊರಿಮಾರ್ ಘಟಕ್ ಅಪ್ಣಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಪರ್ಧಾಚೆಂ ವರವ್ಣಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಿಸೊಜ,ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಆನಿ ಅಲ್ವಿನ್ ವೇಗಸ್,ಬಾಂಬಿಲ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೈಸನ್ ಪಿರೇರಾ,ಶಿರ್ತಾಡಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಾಣಿಂ ಭೆಟ್ ದಿವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ್ ದೊನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವರಾರ್ ಅಸಾಂ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾ|ಬಾ|ದೊತೊರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೋ, ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡೊ ತಶೆಂಚ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ದೇವ್ ಮಾತಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಹಾಣಿಂ ಸೊಬಯ್ಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ûದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ದೀಪಕ್ ಡೆಸಾ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ವೆದಿರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನೆಟ್ ವಾಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಸನ್ನ, ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ಮನೀಷ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ,ಬದ್ಯಾರ್ ವಾರಾಡೊ ಪ್ರತಿನಿದಿ, ಫೆವೀಶಾ ಮೊಂತೇರೊ,ರಾಣಿಪುರ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ, ಜೋಯಲ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಶೈನಿ ಆಶ್ಲಿನ್ ಘಟಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಶ್ವಿನ್ ಫೆರಾವೊ,ಪೆರುವಾಯಿ ಹಾಣೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ , ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊ,ವಿಟ್ಲ ಹಾಣೆಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬೊರಿಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.


Catholic News from Mogarnad Deanery (St John Paul II Deanery)

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.