By John Menezes

Moodbidri , May 26 : Corpus Christi parishioners bid adieu to the outgoing parish priest Rev Fr Paul Sequeira in a meaningful ceremony arranged on 17th May 2022. Later the parishioners along with parish priest Rev Fr Onil DSouza accompanied Fr Paul Sequeira to Vorkady parish where he took charge as parish priest of the new parish.


ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಬೊ.ಮಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ

2022 ಮೇ 17 ತಾರ್ಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಬೊ.ಮಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹೆ ಪರಿಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ದನ್ಪಾರಾಂ 1.30 ವರಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ವಿಗಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಬಾಪ್ ಪೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಂನಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಫುಲಾಂ ದೀಂವ್ನ್ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆದೆವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆರ್ವ್ ಲೋಕ್ ದೊಗೀ ವಿಗಾರಾ ಸವೆಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ 2.00 ವರಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ 120 ಜಣಾಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ವಾಹನಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ. 4.00 ವರಾರ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗರಾಂನಿ ತಾಂಚಾ ವಿಗಾರಾ ಬಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾ ಸವೆಂ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಬಾಪಾಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗೊನ್, ಸರ್ವಾಂ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೊಜಾ ಸಂಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.