"ಮಾಂಯ್ ತುಂ ಅಮ್ಚಿ, ರಾಣಿ ಸರ್ಗಿಂಚಿಂ" | ಕಾರ್‍ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಗೀತ್
Lyrics : Monica DSouza
Composer : Maxim Moras
Harmonization & Lead Singer : Br. Aaron Babush OCD
Audio & Video Recorded at : Carmel Studio, Carmel Hill, Mangaluru
Audio & Recorded by : Fr. Stephen Lobo OCD
Audio Mixing & Mastering By : Joel Pereira, Bejai
Courtesy : CARMEL KIRAN Youtube Channel
CARMEL KIRAN YOUTUBE CHANNEL is of Carmelites of St. Joseph's Monastery, Infant Jesus Shrine, Mangaluru.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.