ಮರ್ಯೆ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಗಿತಾಂ ( ಮರಿಯಾಳ್ ಗಿತಾಂ)
Konkani Mother Mary Hymns
01. ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಕರ್ಯಾಂ ನಮಾನ್ - Sangatha Mellun Karyam Naman
02. ಪಾವ್ ತುಂ ಮಾಯೆ - Paav Tum Maaye
03. ಮ್ಹಜೆ ರಾಣಿಯೆ - Mhuje Raniye
04. ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ - Fatima Saibini
05. ನಮೋ ನಮೋ ಮರಿಯೆ - Namo Namo Moriye
06. ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆ - Moriye Maaye

Thanks to all original composers and Jesus Is The Way Truth & Life Youtube Channel.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.