ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ ಗಿತಾಂ

Konkani Hymns for Nativity Feast of Blessed Virgin Mary
01. ಭಾಗಿಂತ್ಲಿಂ ಗುಂತುನ್ ಫುಲಾಂ - Bhagintlim Gumtun Fulam
02. ಸೊಭಿತ್ ಫುಲಾಂ - Sobhit Fulam
03. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ - Sakkad Sangata Mellyam
04. ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಯಾಂ - Moriyek Hogollsiyam
05. ನಮೋ ನಮೋ ಮರಿಯೆ - Namo Namo Moriye
06. ಸಂತೊಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭರ್ಲಾ ಸಂಸಾರಾರ್ - Sontos Ullas Bhorla Sounsarar

Thanks to all original composers and Jesus Is The Way Truth & Life Youtube Channel.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.