" ಮರಿಯೆಚೆ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯನ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಳ್ ಗಿತಾಂ " | WalMax Creations

Order of the Hymns
1. ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಜೊ ಸೊಮ್ಯಾಚಿ 00:01-6:38 Atmo Muzo
2. ದೆವಾಚಿ ಮಾತಾ 6:39-11:45 Devachi Matha
3. ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ದೆವಾಕ್ ನಾಂವಾಡ್ತಾ 11:46-18:25 Muzo Atmo Devak Navadtha
4. ನಮನ್ ತುಕಾ ಮರ್ಯೆ 18:26-22:39 Naman Tuka Moriye
5. ನಮನ್ ನಮನ್ ದೆವಾಚೆ ಮಾಯೆ 22:40- 27:24 Naman Naman Devache Maye

Presented by WalMax Creations

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.