Belthangady, Aug 1 : ICYM Badyar Unit organised Cleanliness Drive on July 28, 2019.


ಐಸಿವೈಎಮ್ ಬದ್ಯಾರ್ ಘಟಕಥಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ನಿತಾಳಾಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಬದ್ಯಾರ್ ಘಟಕ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭೀಯಾನಾಚೊ ಅಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ನಿತಾಳಾಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 2019 ಜುಲೈ 28ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 9:30 ವೊರಾರ್ ಬದ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಸ್ಟಾಂಡ್ ಲಾಗಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ದಯಾಳ್‍ಬಾಗ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ- ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಡಂಗಡಿ, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಡಂಗಡಿ, ಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಸಿಕ್ವೇರಾ- ಸದಸ್ಯ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಡಂಗಡಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರಾಫಾಯೆಲ್ ವೇಗಸ್ ,ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂ ಆನಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಬಾಪ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ್ "ಯುವಜಣ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಸಕತ್, ಹಿ ಸಕತ್ ವಾಪಾರುನ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಸಮಾಜ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಿಜಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಯುವಜಾಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಹಾಣಿಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಬದ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಚೊಂ ವಾವ್ರ್ ಭೋವ್ ವರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮುಖ್ಲೈ ದಿಸಾನಿಂ ಬರಿ ಸಮಾಜ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಕಾಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆಜಯ್ ಆನಿಂ ಬದ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮುಖ್ಲೈ ದ್ವಾರಲಾಗಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಬಸ್‍ಸ್ಟಾಂಡ್ ಲಾಗಿಂ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೆ ಕಂಬೆ ಉಬಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕು| ಮೆಲೀಶಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ- ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಬದ್ಯಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಕು| ಕ್ಲೇರಿನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾನ್ ಕಾರೈಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.


About St. Raphael Church, Badyar

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.