By John Menezes

Moodbidri, Sep 13 : Feast of the Exaltation of the Holy Cross was celebrated at Corpus Christi Church here on Sep 13, 2020.


ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಆಯ್ತಾರ್ 2020 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದೊನೀ ಮಿಸಾಂನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ.
ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸ್ 7.30 ವರಾರ್- ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್, ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ (ನಮಾನ್) ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್. ವೆಲಂಕನಿ ವಾಡ್ಯಾಗರಾಂನಿಂ ಆಜ್ ತಾಂಚಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ವೆಲಂಕನಿ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ.
ದುಸ್ರೆಂ ಮೀಸ್ 9.00 ವರಾರ್- ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ಯೀ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಕ್ ನಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.