By John Menezes

Moodbidri, Feb 17 : Catechism Day was celebrated at Corpus Christi Church here on Sunday, February 16, 2020.

ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ

Feb 17 : ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಆಯ್ತಾರ್, ಫ಼ೆಬ್ರವರಿ 16, 2020 ವೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಚೆಂ ಮೀಸ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಭುಗ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಹೊಲಾಂತ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪೀವನ್-ಫಳ್ಹಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ನಾಚ್ ವಾ ಸ್ಕಿಟ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ಮ್ಹನಾಂ ಸಂತೊಸಾಯ್ಲಿಂ.

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಪೌಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, "ಇತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆ ತರ್ಫೆನ್ ಹಾಂವ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತುಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಘಾಲುಂ".

ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟುನ್, ಐಸ್ ಕ್ರಿಮ್ ದೀವ್ನ್ ಘರಾ ದಾಡ್ಲಿಂ.


About Corpus Christi Church Moodbidri

Comments powered by CComment

Latest News

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.