Mangaluru, Mar 26 : Rosario Cathedral here took initiative to help poor and needy suffering due to nationwide Coronavirus Lockdown.


ಮಾರ್ಚ್ 26 : ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಷ್ಟುಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಜಾತ್‍ಮತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖಾಣಾವೊರ್ವಿಂ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ‘ಕೊರೊನಾ’ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಪಾಸಾರ್ಚಿ ಪಿಡಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಅನಿ ಹೆರಾಂಕ್, ತೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ (face masks) ಗುರ್ಕಾರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಹಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.


About Rosario Cathedral, Mangaluru

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.