Mangaluru , Feb 15 : Feast of Our Lady of Lourdes was celebrated at Rosario Cathedral here on February 11, 2020.


ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಲೂಡ್ರ್ಸ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ 2020 ಫೆಬ್ರೆರ್ 11 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಲೂಡ್ರ್ಸ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಬಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಜಮ್ಲಿಂ. ಲೂಡ್ರ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ತೇರ್ಸ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ವಾಚುನ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ತೆಲಾವ್ನ್ ಮಾಖ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ಯಾಜಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣೆಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.


About Rosario Cathedral, Mangaluru

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.