Mangaluru , Sep 9 : Monthi Fest was celebrated with devotion and grandeur at Rosario Cathedral on Sep 8, 2019.

ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

Sep 9 : ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ 2019 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೆ ನೊವೆನ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಫುಲಾಂರ್ಪಣ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಘರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಮ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ನವ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾತಾಚ್ಯೊ ಕಣ್ಶ್ಯೊ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯ ಟ್ರಕ್ಕರ್ ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾ ಕುಶಿನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಚಮ್ಕಾಲೊ. ಗ್ರೊಟ್ಟಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಾಳ್ ಮರಿಯೆಕ್ ದವರ್ನ್ ಪುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ತಿಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಗೊವ್ಳೀಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮೊನ್ಶಿಂಜೊರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಬಾಪಾಂನಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಮರಿಯಾಳ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕಣ್ಶ್ಯೊ ಆನಿ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಲೊ.


About Rosario Cathedral, Mangaluru

Comments powered by CComment

Latest News

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.