Print

Catholic Time News Network

Mangaluru, July 1 : Laity Sunday and 'Laudato Si - Environment Day' was observed at Rosario Cathedral Parish on June 30, 2019.


2019 ಜೂನಾಚ್ಯಾ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವ್ಹರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆನಿ ಲಾವ್ದಾತೊ ಸಿ - ಪರಿಸರಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಝಾಡಾಂ ಲಾಯ್ಲಿಂ.


About Rosario Cathedral, Mangaluru