Surathkal, Sep 18 : ICYM Mother Teresa Surathkal Deanery in association with ICYM Thokur Unit celebrated Monthi Fest on Sep 10, 2019.


ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂ. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ತಶೆಂಚ್ ತೋಕುರ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ 'ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್' ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ

Sep 18 : ಭಾರತಿಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್, ಸಾಂ.ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ, ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ತಶೆಂಚ್ ತೋಕುರ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2019 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ತೋಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್ ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ “ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್” ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಫೆರಾವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ , ಸಾಂ.ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾರಾಡೊ ಹಾಂಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ, ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆನಿಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿ'ಕೋಸ್ತಾ, ವಾರಾಡೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಹಾಣಿಂ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂನಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ವiರ್ಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡೊ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ರಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಜೆವಣ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ'ಸೋಜ, ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮುಕ್ಕಾ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ರೋಯ್‍ಸ್ಟನ್ ಡಿ'ಸೋಜ , ವಾರಾಡೊ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.


News from Surathkal Deanery (Mother Teresa Deanery)

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.