Mangaluru, July 25 : ICYM Vijayadka Unit spent a day in field planting paddy saplings along with parishioners on July 16, 2019. Their unique way of promoting agriculture got lot of appreciation.


ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ವಿಜಯಡ್ಕ ಘಟಕಾನ್ “ಕೃಷೆ ಕುಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೇಟ್” ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ

ಸಾಂ. ಲೊರೆಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಜಯಡ್ಕ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಕಾಲ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ವಿಜಯಡ್ಕ ಘಟಕಾನ್ “ಕೃಷೆ ಕುಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೇಟ್” ಕಾರ್ಯೆ 2019 ಜುಲೈಚ್ಯಾ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೇಜ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ರಿತಿಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಚಡ್ ಉಣೆಂ 150 ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿಲೊಂ. ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ನೇಜ್ ಲಾವ್ನ್ ಕೃಷೆ ಕುಶಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಕೃಷೆ ಕುಶಿಂ ಆಸ್ಲೊಂ ಮೋಗ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರಯ್ಲೊಂ.


News from Permannur Deanery (Mangalore South / St Mathias Deanery)

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM)

Comments powered by CComment

Latest News

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.