CT News

Mangaluru, Nov 16 : ICYM unit of St Lawrence Church, Bondel organised 'Rosary Devotion' on 31st October, 2020.


ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಘಟಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ತೇರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್’

ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮಹಿನೊ ರೊಜಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೊ ಮಹಿನೊ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಘಟಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ತೇರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್’ ಸನ್ವರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 31, 2020 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.45 ವೊರಾರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಪಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ನವಿಂ ಇಮಾಜ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾರ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲಿಂ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತೇರ್ಸ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಹರ್ಯೇಕ್ ಖಣಾ ವೆಳಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಗರ್ಜಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ. ಕೊಯೆರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಭೋವ್ ಸುಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಲದಿನ್ ಗಾಯ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಶಿರ್ವಾದ್ ದಿಲೊ. ಹರ್ಯೇಕ್ಲಾಂನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಜಳ್ತ್ಯೊ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿ ತೇರ್ಸಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಘಟಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫಂಡಾಕ್ ರುಪೈ 25,000 ಚಿ ಚೆಕ್ ವಿಗಾರ್‍ಬಾಪಾಂಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲಿಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆ್ಯಲ್ರಿಕ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಮಾ.ಬಾ. ರೂಪೇಶ್ ತಾವ್ರೊ, ಮಾ.ಬಾ. ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವರ್ದಿ : ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.