Mangaluru, Oct 1  : ICYM PYC Gurpur unit organised 'Singing Contest' for Parishioners on Sept 29, 2019 at Pompei Church Hall.


' ಗುರ್ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕೊಗ್ಳ್ಯೊ ಗಾಯ್ತಾನಾ... '

Oct 1 : ಐ. ಸಿ .ವೈ. ಎಮ್. ಗುರ್ಪುರ್ ಪಿವೈಸಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 29 2019 ವೆರ್ ಪೊಂಪೈ ಸಭಾ ಭವನಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ . ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದೀವ್ನ್, ನಿಯಮಾಂ ವಾಚುನ್, ಕಂತಾರಾ ಸವೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ. ಎಕೊಡೆಂ ಗಾಯನಾಕ್ ಬಾಬ್ ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಬಾಯ್ ವೆಲಿಟಾ ಲೋಬೊ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಜಮ್ಯಾ ಗಾಯನಾಚೆಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ವ್ಹರೊಂವ್ಕ್ ಬಾಬ್ ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಬಾರೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ

ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸೊಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಂಟನಿ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಜಮ್ಯಾ ಗಾಯನಾಂತ್ ಗಾಯ್ಲಲಿಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ಗಾವುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಪಿ.ವೈ.ಸಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೇಸನ್ ಹಾಣಿಂ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ವಾಚುನ್. ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ವೆದಿಚೆರ್ ಪಿ.ವೈ.ಸಿ ಸಚೇತಕ್ ಶ್ರೀ. ಜೆಫ್ರಿಯನ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.


About Our Lady of Pompei Church, Gurpur - Kaikamba

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.