Mangaluru, Aug 21 : ICYM PYC Gurpur unit organised  'Aati Food Festival & Competition' for parishioners on Aug 18, 2019.


ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್. ಪಿ.ವೈ.ಸಿ. ಗುರ್ಪುರ್ ಘಟಕಾನ್ ' ಆಟಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ' ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ

Aug 21 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್. ಪಿ.ವೈ.ಸಿ. ಗುರ್ಪುರ್ ಘಟಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ "ಆಟಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ" 18 ಅಗಸ್ಟ್ 2019 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ 30-40 ಥರಾಂಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ರಾಂದುನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ದವರ್ ಲ್ಲಿಂ. ಜಮ್ಲಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಟಿಂತ್ಲಿ ಖಾಣಾಂ ಚಾಕುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನಾಂ ವಿವಿಧತಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜಾಪ್ಲಿಂ ತರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಂಚ್ಯೆ ದೀಸ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ.

ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಆನಿ ಮಾ. ಬಾ. ಆಂಟನಿ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.


About Our Lady of Pompei Church, Gurpur - Kaikamba

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.