Moodbidri, Sep 27 : ICYM Taccode unit held " Prathibha Puraskar " and honoured meritorious students of 10th, II PUC and Degree on 15th Sept 2019.


ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 'ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ

Sep 27 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2019 ವೆರ್ ಧಾವಿ, ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಆನಿ ಪದ್ವಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ " ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್  " ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.


News from Moodbidri Deanery (Central / St Mathew Deanery)

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.