CT News

Bantwal, Nov 16 : ICYM unit of St Anthony’s Church, Allipade celebrated Children's Day on November 14, 2020.


ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಘಟಕಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೀಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ

ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಘಟಕಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೀಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ನವೆಂಬರ್ 14, 2020 ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ 4:30 ವರಾರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯೆ ಬಲಿದಾನ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ರಿತಿನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾನ್ಶೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಂತೆರೊ, ಫಿರ್ಗಜೆಚಿಂ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ (LKG - PUC) ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಐಸ್ ಬ್ರೆಕಿಂಗ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 7 ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಕ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ತಸ್ವಿರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಆನಿ ಸರಾಸರ್ 70 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಆಶಾ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ್ ಚಲುನ್ ವೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.