Bantwal , Sep 24 : ICYM Thodambila unit in collaboration with Department of Animal Husbandry, Bantwal organised Anti-rabies camp on Sept 1, 2019.


ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ತೊಡಂಬಿಲ್ ಘಟಕಾನ್ 'ರೇಬಿಸ್ ನಿರೋಧಕ್ ಶಿಬಿರ್' ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ

Sep 24 : ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ತೊಡಂಬಿಲ್ ಘಟಕಾನ್ 2019 ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಶು ಸಂಗೋಪನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ 'ರೇಬಿಸ್ ನಿರೋಧಕ್ ಶಿಬಿರ್' ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವರಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಚಾರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 84 ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ರೇಬಿಸ್ ನಿರೋಧಕ್ ಲಸಿಕಾಂ ದಿಲಿಂ. ಹೆಂ 'ರೇಬಿಸ್ ನಿರೋಧಕ್ ಶಿಬಿರ್' 1:00 ವರಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ.


News from Bantwal Deanery (St. John)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.