Bantwal : ICYM Thodambila unit members took leadership in creating a beautiful garden in church premises which was inaugurated on July 7, 2019.


ಐಸಿವೈಎಮ್ ತೊಡಂಬಿಲ್ ಘಟಕಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನ್ ತೊಡಂಬಿಲ್ ಘಟಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಲಾವ್ದಾತೊ-ಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇ ರ್ಯಖಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ರಚುನ್ ತ್ಯಾ ಗಾರ್ಡನಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲಾಯಿಚ್ಯಾ 7 2019 ವೆರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಕಿರಣ್ ಪಿಂಟೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಜಯ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೇಸನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಬ್ರದರ್ ನಿಕೇಶ್ ಡಿಸೋಜ ತಶೆಂಚ್ ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಾಕ್ ಬಾಪ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಪಿಂತ್ ಕಾತಾರ್ನ್ ಗಾರ್ಡನಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಾಣಾನಿಂ, ಯುವಜಾಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಫಾತ್ರಾನಿಂ ಕಾಂತಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಲಕಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಗಾರ್ಡನಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ದಾನ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.


News from Bantwal Deanery (St. John)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.