By Sunil Prashan

Moodbidri, Nov 13 : Newly ordained Fr Maxim D'Souza celerated Thanksgiving mass at Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte on Sunday, November 8, 2020. During the same mass, Catechism teachers celebrated the feast of their patron, St. Charles Borromeo.


ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾಂ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೊರೊಮಿಯೊಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಾದ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ

ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಸ ಮಹಿನೆ ದಿಯಾಕೊನಾಚಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ , 2020 ಆಗೊಸ್ತ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಯಾಜಾಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಾದ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 08.11.2020 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಸಾಂ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೊರೆಮಿಯೊಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಬಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರಾದ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಆನಿ ಪೀವನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.