CT News

Moodbidri, July 26 : The Parishioners of Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte here held a farewell programme in hour of the outgoing Parish Priest Fr. Jesudas DCosta on Saturday, 25 July 2020.


ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ ಹಾಂಕಾಂ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಾವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ

ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ ಹಾಂಕಾಂ ನೈನಾಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ, 25 ಜುಲೈ,2020 ವೆರ್ ಸನ್ವರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಾವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐರಿನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ, ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾ ಸವೆಂ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಮಿತಿಂಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಕಾರ್ಯ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವೆಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಾಯ್ಲೊ. ತಶೆಂಸ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐರಿನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂ ಸವೆಂ ವೆದಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾ ಉಚಾರ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ಜುಲೈ ವೆರ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ತಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸಾಚಿ ಕೇಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಕಾತರ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.


About Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.