Moodbidri, Nov 6 : Elders' Day was celebrated at Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte on November 3, 2019.

ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ನವೆಂಬರ್ 3, 2019ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್‌ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ 11 ವೊರಾರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೆದೆಂಪ್ತೊರಿಸ್ತ್ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ರೋಹನ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಣಿ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಲಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಮಾ|ಬಾ|ರೋಹನ್ ಡಾಯಸ್, ವಾರಾಡೊ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಕಡಂದಲೆ, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕೊರೇಯಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಫರ‍್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ನಿಕಟ್‌ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಮಾ|ಬಾ|ರೋಹನ್ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಣಿ ತಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆ.


About Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte

About Catholic Sabha

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.