Moodbidri, Nov 5 : Catechism Teachers' Day was celebrated at Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte on November 3, 2019.


ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದೀಸ್ 

ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೊರೊಮಿಯೊಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ನಿಮ್ತಿಂ ನವೆಂಬರ್ 3, 2019ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಫರ‍್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಹಾಂಣಿ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಸಮರ್ಪಿಲೆಂ.


About Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.