Moodbidri, Oct 27 : Annual Feast was celebrated at Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte on October 23, 2019.


ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವೊಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ 

ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2019 ವೆರ್ ಭೋವ್ ದಾಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 9.45 ವೊರಾಂಕ್ ‘ಫಿರ್ಜೆಂತ್’ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತಿಮಾ ಮಾಂಯ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮಾರಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದ್ವಾರ ಲಾಗಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್, ಫೆಸ್ತಾಕ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಿಂಕ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಬಾವೀಸ್ ಜಣಾಂ ಯಾಜಾಕಾನಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಲಿತುರ್ಜಿಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಫಣ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಾನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಫೆಸ್ತಾಚಾ ದಿಸಾಚಾ ಖರ್ಸಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ವಿವಿದ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ರಾವುನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಡ್ದಮ್ದಾರಾಂಕ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟಾಲಾನಿಂ ಸಬಾರಾನಿಂ ತಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದೊಡ್ತೊ ಕೆಲೊ.


 About Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.