Moodbidri, Oct 21 : Confraternity Sunday was celebrated at Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte on October 20, 2019.


ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ

 

Oct 21 : ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2019 ವೆರ್ ಭೋವ್ ದಾಬಾಜಾನ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಕಾಳಿಂ 7.45 ವೊರಾಂಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತ, ಹಾಣಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ, ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಿಂ ತೀನ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಹಾತೆರಾಂ, ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್, ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಅತ್ಮಿಕ್ ಸಕತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡಿಜಯ್ ಆನಿ ಭಾವ್‍ಬಾಂದಾವ್‍ಪಣಾಚೊ ಸಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಾ ಆರಾಧಾನಾ ಬರಾಬರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಪುರ್ಶಾವಾಂರ್ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಭೋವ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವುಲ್ಲೆಂಸ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾ ಸವೆಂ ಲಿತುರ್ಜೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಗಾರಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಬಿಂ ‘ಫಿರ್ಜೆಂತ್’ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತಿಮಾ ಮಾಂಯ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮಾರಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮಾನಾನ್ ಮರ್ಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಂಡ್ ಪೀವನ್ ಸೆವ್ಲೆಂ.


 About Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.