Moodbidri , Aug 6 : On the occasion of the Year of Youth, ICYM Gantalkatte unit undertook Agricultural cultivation on Sunday, 4th August 2019 by sowing paddy seeds in the fields of Mrs. Benedicta Menezes from St. Lawrence ward. The initiative was undertaken under the guidance of Rev. Fr Jesudas Dcosta – Parish Priest, Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte along with Cyprian Pinto – Ward Leader, St. Lawrence ward and the parishioners accompanied by the youths during the occasion. The initiative was organised under the leadership of Aman Nikhil Cutinha - President and Derick Nazareth – Secretary, ICYM Gantalkatte unit.


ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾ ಸಾಗೊಳೆಚೆಂ ಕಾಮ್ 

ಅಗೋಸ್ತ್ 04, 2019 ವೆರ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಗಂಟಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಗಾದೊ ಒಂಪ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾಗೊಳೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ತಾಂಚೊ ಗಾದೊ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಒಪುನ್ ದಿಲೊ. ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜಗಾರಾಂನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.


 About Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM) 

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.