CT News

Bantwal, Oct 4 : ICYM Delanthabettu Unit organised a Public Cleanliness Drive on the occasion of Gandhi Jayanthi on 2nd October 2021.


ಐಸಿವೈಮ್ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ನಿತಾಳಾಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಘಟಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ನಿತಾಳಾಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಅಕ್ತೊಬರ್ 2, 2021 ವೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 2:30 ವೊರಾರ್ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಆನಿ ಕಾನ ಬಸ್‍ಸ್ಟಾಂಡ್ ಲಾಗಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ನಿತಳ್ ಸಮಾಜ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ ತೆವ್ಶಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.