CT News

Mangaluru  Apr 19 : 5 Children of Rosario Cathedral parish received First Holy Communion on Sunday, 18th April 2021.


ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್

2021 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಸೆವ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಅನಿ ಪ್ರವಚನ್ ದೀವ್ನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂತ್ ಆನಿ ಬೆಂತಿಣಿಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನಿಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ.

ಮಾ| ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ತಶೆಂಚ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.