"ಏ ಮರ್‍ಯೆಚ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತಿ ಕಾಳ್ಜಾ" | ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಅರ್ಪಿತಾ
- ಜೊಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್

Tune & Lyrics : Wilfy Rebimbus
Sung by : Meena Rebimbus & Joseph Pinto, Angelore
Music by : Pappan & Joswin

Presented by CARMEL KIRAN , a YOUTUBE CHANNEL of Carmelites of St. Joseph's Monastery, Infant Jesus Shrine, Mangaluru.
Recorded at CARMEL STUDIO, CARMEL HILL.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.