" ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ ರಚ್ನಾರಾಕ್ ಹರ್ಸಿಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಅತ್ಮೊ " - ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಗೀತ್

Lyrics & Tune : Fr Paul Melwyn Dsouza Capuchin (ಪಾಮೆಡಿ)
Orchastration : Patson Periera (Patma Digitalz)
Harmony : Fr Jason Pais, Capuchin
Singers:
Melody :Elton Pinto
Tenor : Fr Jawahar Cutinho, Capuchin & Fr Joel Lopes, Capuchin
Alto : Raina Sequiera & Lisha Dsilva
Soprano : Wilma Pereira & Daisy Dsouza
Videography & Edit:
Fr Stephen Dsouza Belman, Capuchin

Thanks to Capuchins Mangalore Youtube Channel

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.