"Assisicha Frasca" ("ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಫ್ರಾಸ್ಕಾ" ) , a Konkani Hymn

ಉತ್ರಾಂ: ಫ್ರಾದ್ ದಿಯಾಗೊ, ಕಾಪುಚಿನ್; ಫ್ರಾದ್ ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕೇರ್, ಕಾಪುಚಿನ್; ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ
ತಾಳೊ : ಫ್ರಾದ್ ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕೇರ್, ಕಾಪುಚಿನ್
ಸಂಗೀತ್ : ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ
ಗಾಯಾನ್ : ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ ಕೋಯರ್

ಧಿನ್ವಾಸ್ : ಪ್ರಾದ್ ಬೆನ್ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ, ಫ್ರಾದ್ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಫ್ರಾದ್ ಜೊನ್, ಫ್ರಾದ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಫ್ರಾದ್ ರೋಶನ್,
                ಕಾಪುಚಿನ್ ನೊವಿಸ್ (2020-2021), ಜೇಶಲ್, ಡೆಯಿಝಿ, ಪ್ರೆಸ್ಸಿಲ್ಲಾ, ಸೆಲಿಟಾ

Videography & Editing :
Raveen Martis , Studio Aurora, Mangaluru

Video Courtesy : Capuchins Mangalore Youtube Channel

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.