ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಗಿತಾಂ
Top Best 9 Traditional Sacramental Adoration Hymns in Konkani

Order of the Hymns
1. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ ತುಂ ಸರ್ವ್ ಬರೊ 00:01-3:52 Mujya Deva
2. ನಮೊ ನಮೊ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ 3:53-9:33 Namo Namo
3. ಜೆಜು ಬರ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾ 9:34-13:17 Jezu Borya Govlya
4. ಗುಪಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ13:18-17:30 Gupith Mujya Deva
5. ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಸೊಮ್ಯಾ 17:31-22:13 Eucharistathlya Jezu Somiya
6. ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ 22:14-23:19 Edya voda Sacramenthak
7. ತಾಂತುಮ್ ಎರ್ಗೊ 24:20-24:50 Tantum Ergo
8. ಸ್ವಾದಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ 24:51-27:19 Sweet Sacrament
9. ದುಲೊಬ್ ಜೆಜು 27:20-30:10 Dulob Jezu

Album : Modlolo Undo
Music : Joel Pereira
Video Edited : Denzil Machado, Shaktinagar
Produced By : WalMax Creations

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.