ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಭಜನೆಗಳು
Traditional Kannada Bhajans
ಪ್ರೇಮವಾಣಿ ಬಳಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯ

Order of the Hymns
1. ಅರಸುತಾ ಬಂದೆನಾ | Arasutha bandena 2:25-6:07
2. ಪ್ರೀಯ ಯೇಸುವೇ | Priya Yesuve 6:08-10:31
3. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ | Andanisuvenu deva 10:32-15:36
4. ಗುರು ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮವಾ | Guru Yesuvina Atmava 15:37-19:33
5. ಎಂಥಾ ಗುರುವಾ ಕಂಡೆ ನಾ | Entha Guruva Kandena 19:34-24:05
6. ನಿನ್ನ ಪಾದಕೆ ಬರುವೆ | Ninna Paadake baruve 24:06-28:07
7. ಹೋಗಿರಿ ಸಾರಿರಿ | Hogiri Saariri 28:08-32:19

Coordinator : Fr Antony Pinto
Video edited : Bro David Kumar
Produced by : WalMax Creations

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.