" ಧಾ ಉಲ್ಲಾಸುಂಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಗಿತಾಂ "
Composed by Fr, Alwyn Sequeira, OCD.
Music by Joel Pereira, Bejai and Praveen Duth Stephen

Timings:
1 .ಅಭಿಮಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾ - 00:30:20 (Birthday)
2. ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಹೊ ತುಮ್ಚೊ - 06:26:06 (Ordination)
3. ಸಂತೊಸ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆತಾ - 10:47:08 (Wedding Jubilee)
4. ಕಾನಾ ನಗ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ - 15:03:00 (Wedding)
5. ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ದೀಸ್ ಹೊ - 19:49:19 (Birthday)
6. ಸಂತೊಸ್ ತುಜೊ ಆಜ್ - 25:29:10 (First Holy Communion)
7. ಧಾಡ್ ಪ್ರಥ್ವೆಕ್ ರಚ್ನಾರಾ - 29:52:04 (Prayer Song)
8. ಪಂಚ್ವಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ - 34:48:04 (Wedding Silver Jubilee)
9. ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ತಾತ್ ದರ್ಯಾಂ ಲಾರಾಂ - 38:55:08 (Wedding)
10. ಭಾಗಿ ತೆ ಪಾಂಯ್ - 42:36:15 (Ordination)

CARMEL KIRAN - YOUTUBE CHANNEL is of Carmelites of St. Joseph's Monastery, Infant Jesus Shrine, Mangaluru.
Recorded at CARMEL STUDIO, CARMEL HILL.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.