Media Release

Bantwal, Sep 17 : First training on traditional Konkani songs began at Agrar Church on Sunday, Sep 15, 2019. This will be continued on another sunday.

ಆಗ್ರಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂಚಿ ದೋನ್ ಆಯ್ತಾರಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ, ಆಗ್ರಾರ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ 15.09.19 ವೆರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಿಯುಸ್ ಎಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಲೊ, ಸಿ. ಐಡಾ, ಕೊಯರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಿನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಪ್ರೀತಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲಿಂ. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲೋಬೊ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾರತ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ತರ್ಬೆತಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚೊ ಮಾಂಡೊ, ಗುಮ್ಟಾಂ ಪದಾಂ, ದೆಕ್ಣಿ, ಅಮರ್ ಪದಾಂಚಿ ಶಿಂಖಳ್ ಶಿಕಯ್ಲಿ. ಗುಮ್ಟಾಂತ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಲಿ ನಜ್ರೆತ್, ಕೀಬೊರ್ಡಾರ್ ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ, ಡಿಯೆಲ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಒಲಿಟಾ ಗುರ್ಪುರ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಲೊರೆಟ್ಟೊ, ಫರ್ಲಾ ಆನಿ ಆಗ್ರಾರ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 85 ಆಸಕ್ತ್ವಂತಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 22.09.19 ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ ಚಲ್ತಲಿ. ಹಿ ತರ್ಬೆತಿ ಎದೊಳ್ ಕಲಾಂಗಣ್- ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ ಆನಿ ಗುರ್ಪುರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ.


News from Bantwal Deanery (St. John)

About Mandd Sobhann

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.