ಪಾಪಾಕ್ ವಿಂಚೊವ್ಣ್

Cardinals, bishops and priests of the Roman Catholic Church attend the Funeral Ceremony of Pope John Paul II. (Photo : Wikimedia Commons)

ಪಾಪಾಚೆಂ ಮರಣ್

ಎಕಾ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ವಾ ಇಸ್ತಿಫೆ (ರಾಜೀನಾಮೊ) ಥಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ‘ಪಾಪಾಲ್ ಅಂತರ್‍ಕಾಳ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕೆಮರಾ (ಲ್ಹಾನ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಮಂಡಳಿ) ಸದಾಂಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚಿ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನವ್ಯಾ ಪಾಪಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚಿ, ಅಂತರ್ಲಲ್ಯಾ ಪಾಪಾಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಖಾಸ್ಗಿ ವಸ್ತು ಜೊಪಾಸಾಣೆನ್ ರಾಕ್ಚಿ ಆನಿ ಅಂತರ್ಲಲ್ಯಾ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ವಿಧಿ ಚಲಂವ್ಚಿ.

‘ಯುನಿವರ್ಸಿ ದೋಮಿನೆ ಗ್ರೇಜಿಸ್’ ಸಂವಿಧಾನ ಪರ್ಮಾಣೆ ಪಾಟಾಸಿನ್ ಪಾಪಾ ಅಂತರ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚೊ ‘ಕಾಡ್ದಿನಾಲಿ ಕೊಮರ್‍ಲೆಂಗೊ’ (ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಚೇಂಬರ್‍ಲೇನ್) ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕೆಮರಾಚ್ಯಾ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆನಿ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸವೆಂ ಆನಿ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ದಿಯಾಕೊನಾ ಸವೆಂ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಿಗುನ್ ತಾಕಾ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮಾಲ್ ನಾಂವಾಂತ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮರಣ್ ನಿಕ್ಕಿ ಕರ್ತಾ. (ಎಕಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೊ ಅಂತರ್ಲಲ್ಯಾ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ರುಪಿಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ತೆಲಾನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಪೊವ್ನ್ (ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲು ದುಸ್ರೊ ತರ್ – ಕಾರೊಲ್ ವೊಯ್ತಿಲಾ) ತುಂ ಮೆಲಾಯ್ಗೀ? ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ, ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ನಾ ತರ್ ಪಾಪಾ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ದೃಢ್ ಕರ್ತಾತ್) ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕೆಮರಾಚೊ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಚೀಟ್ (ಡೆತ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್) ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಕಾಡ್ದಿನಾಲಿ ಕೊಮರ್‍ಲೆಂಗೊ’ ಅಂತರ್ಲಲ್ಯಾ ಪಾಪಾಚಿ ಕೂಡ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ನ್ಹೆಸವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕುಡಾಕ್ ಥಾಲೆಂ ಘಾಲ್ತಾ. ನವೊ ಪಾಪಾ ಮುಕಾರ್ ತೆಂ ಕೂಡ್ ಉಗಡ್ನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪಾಚಿ ಖುಶಿ ಸಮ್ಜುನ್ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಪತ್ತೆಚಿ ವಟವಾಳ್ ಕರ್ತಾ. ಪಾಪಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿಸ್ತಾಯ್ನ್ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾಪಾಲ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾನ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೂಡ್ ನಿಕೆಪಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ದರ್ಶನಾಕ್ ದವರ್ತಾತ್.

ಪಾಪಾ ಅಂತರ್ಲಲೆ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ನವೊ ಪಾಪಾ ಪಾಟಾರ್ ಬಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಪಾಚೆ ರಾಕ್ವಾಲಿ 110 ಸ್ವಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ‘ಕಾಡ್ದಿನಾಲಿ ಕೊಮರ್‍ಲೆಂಗೊ’ಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಜಾತಾತ್. ಸಂಸ್ರಾಂತ್ಲಿ ಹಿ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫವ್ಜ್ ಪಾಪಾಕ್ ರಾಕ್ತಾ, ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾ ಆನಿ ವಾತಿಕಾನಾಚಿ ಸಂಪತ್ತಿ ರಾಕ್ತಾ. ಕಾಸ್ತಲ್ ಗಂದಾಲ್ಫೊ ಆನಿ ಲಾತೆರಾನ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ರಾಕ್ಚಿ ‘ಕಾಡ್ದಿನಾಲಿ ಕೊಮರ್‍ಲೆಂಗೊ’ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

‘ಕಾಡ್ದಿನಾಲಿ ಕೊಮರ್‍ಲೆಂಗೊ’ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ರೊಮಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಕಳಯ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಹಿ ಖಬರ್ ರೊಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ (ಪಾಪಾ ರೊಮಾಚೊ ಬಿಸ್ಪ್) ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಕಾಡ್ದಿನಾಲಿ ಕೊಮರ್‍ಲೆಂಗೊ’ ಹಿ ಖಬರ್ ವಾತಿಕಾನ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ (ಡೀನ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಸ್) ದಿತಾ ಆನಿ ತೆ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕಾಡ್ದಿನಲಾಂಕ್ ರೊಮಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್.

ಪಾಪಾ ಅಂತರ್ಲಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ದೀಸ್ ‘ನೊವೆನ್‍ದಿಯಾಲೆಸ್’ ಚಲ್ತಾ ಹೆ 9 ದೀಸ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚೆ ಕಾಳೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಎಕೆಕಾ ದಿಸಾ ಎಕೇಕ್ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದುಕಿ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಮಿಸಾಲಾಂತ್ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ. ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಸವ್ಯಾ ವಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾಪಾಚಿ ಕೂಡ್ ಸಿಸ್ಟಯ್ನ್ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಸಿಲಿಕಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚಿ ವಿಧಿ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಪಾಪಾಕ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾಚ್ಯಾ ತಳ್‍ಭುಂಯ್ತ್ ನಿಕೆಪಿತಾತ್.

ಕೊನ್‍ಕ್ಲೆವ್ (ಘುಟೆವ್)

ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚೆ ದುಕಿದೀಸ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂವಹನಾಕ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ವೋಟ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ, ರಾಜಕೀಯ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಘುಟಾಚೆ ಪಂಗಡ್ ಕರ್ನ್‍ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸಭಾ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ‘ಯುನಿವರ್ಸಿ ದೋಮಿನೆ ಗ್ರೇಜಿಸ್’ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮೊಡುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಾ ಪೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವೋಟ್ ಮಾಗ್ತಾ ತ್ಯಾ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ಚಿ (ಎಕ್ಸ್‍ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್) ಶಿಕ್ಷಾ ಆಸಾ ತರಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ನುಲ್ಲ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘುಟೆವ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ (ಕಾಂಯ್ ಅಯಿನ್ನ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಸಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೊಡ್ಯೆತಾ) ಘುಟೆವಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಪಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಆಸ್ಚೆ 80 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲೆ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ಸಾಂತ್ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಬಾಸಿಲಿಕಾಂತ್ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್. ಧನ್ಪಾರಾಂ ತೆ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಜಾತಚ್ ‘ವೆನಿ ಕ್ರಿಯಾತೊರ್ ಸ್ಪಿರಿತು..’ ಗಾವ್ನ್ ಸಾಂತಾಂಭಕ್ತಾಂಚಿ ಲದಿನ್ ಗಾಯಿತ್ತ್ ಸಿಸ್ತಾಯ್ನ್ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ರಿಗ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ‘ಆಪುಣ್ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖುಶಿಯೆಕ್ ಖಾಲ್ ಉರುನ್, ನೆಮಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಊಣ್ ಹಾಡ್ನಾಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘುಟ್ ರಾಕುನ್ ವಾಂಟೆ ಘೆತಲೊಂ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸದ್ರೆಚಿ ಸೆವಾ ಖರೆಪಣಾನ್ ಕರ್ತಲೊಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಪರ್ಮಾಣ್ ದಿತಾತ್. ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚೊ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ‘ಅರ್ದೊರ್ ಎಕ್ಸ್‍ತ್ರಾ ಒಮ್ನೆಸ್’ ಆದೇಸ್ ಪಾಠಯ್ತಾ ತವಳ್ ಜೆ ಕೋಣ್ ಮತ್‍ದಾತಾ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ತೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾತ್, ಸ್ವಿಸ್‍ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಪೆಲಾಚಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ರಾಕೊಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಭಿತರ್ ಮತ್‍ದಾತಾ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಪಾಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ಆನಿ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಂಕ್ ಧ್ಯಾನ್ ಆನಿ ನಿಯಾಳ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಯಾಜಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾನಾಂತ್. ನಿಯಾಳ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತೇಯಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ತಾತ್.

ಘುಟೆವಾಂತ್ ಒರ್ದೊ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸ್ಚೆ ತೆ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಸುಚನಾ, ದುಬಾವಾಂಕ್ ವಿವರಣ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾ ದಿತಾ ಆನಿ ಮತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಘುಟೆವಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಏಕ್ ಮತ್ ದಿವಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಲ್ತಾ. ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ದೊ’ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮತ್ ಘಾಲ್ತಾತ್.

ಮತ್ ತೀನ್ ಹಂತಾಂನಿ ಚಲ್ತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮತ್‍ಪತ್ರ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿತಾತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಜ್ತಾತ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ್ ವಾಚುನ್ ಮತ್‍ಪತ್ರಾಂ ಪೆಟಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ತೇಗ್ ಸ್ಕ್ರುಟಿನೀಯರ್ಸ್, ತೇಗ್ ಇನ್‍ಫರ್ಮರಿ ಆನಿ ತೇಗ್ ರಿವಾಯ್ಜರ್ಸ್ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾತ್. ಇನ್‍ಫರ್ಮರಿಂಚಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಮತ್‍ಪತ್ರಾಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಘೆಂವ್ಚಿಂ. ಸ್ಕ್ರುಟಿನೀಯರ್ಸ್ ಮತ್ ಮೆಜ್ತಾತ್. ಆನಿ ರಿವಾಯ್ಜರ್ ಮತ್‍ಗಣನಾಚೆಂ ಪುನರಾವಲೋಕನ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಿನಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಮತ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಪಾ ಜಾತಾ. ಪಾಪಾ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಧವೊ ಧುಂವರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕರ್ನ್ ಮತ್‍ಪತ್ರಾಂ ಲಾಸ್ತಾತ್. ತೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮತ್‍ಪತ್ರಾಂ ಪೆಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳೊ ಧುಂವರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ.

ಪಾಪಾಚೆಂ ಚುನೊವ್ ಎಕಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ಪಾವ್ಟಿಂಯ್ ಪಾಪಾ (2/3 ಬಹುಮತಾನ್) ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ ತರ್ ಚವ್ತೊ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಚೊ ಆಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರ್‍ದಿಸಾ ದಿಯಾಕೊನಾ ಮೆಳಿಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ಆರಾಧನ್, ಮೀಸ್ ಆನಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಚಲಯ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘುಟೆವ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ, ಎಲಿಸಾಂವ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ. ಪರ್ತ್ಯಾಂ ತೀನ್ ದೀಸ್, ಪಾಪಾ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ, ನಾ ತರ್ ಅಂತರ್‍ದೀಸ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಅಂತರ್‍ದಿಸಾ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ಆರಾಧನ್, ಮೀಸ್ ಆನಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಪರ್ತ್ಯಾಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಘುಟೆವ್ ಪಾಪಾ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ, ನಾ ತರ್ ಅಂತರ್‍ದೀಸ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಅಂತರ್‍ದಿಸಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ಆರಾಧನ್, ಮೀಸ್ ಆನಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಆನಿ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಕಾಡ್ದಿನಾಲಿ ಕೊಮರ್‍ಲೆಂಗೊ’ಸರ್ವ್ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ‘ಯುನಿವರ್ಸಿ ದೋಮಿನೆ ಗ್ರೇಜಿಸ್’ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಡ್ತಿಂಗೊಳ್ 74 ಆನಿ 75 ಪರ್ಮಾಣೆ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಮತ್‍ದಿವ್ಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಮತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಂ ಮಧೆಂ ಶೀದಾ ಮತ್ ಘಾಲಪ್ ವಾ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಮತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪಾಕ್ ವಿಂಚಪ್ ಹ್ಯಾ ವಿಧಾನಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಪಾಪಾಚಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ.

ಪಾಪಾ ನೆಮ್ಣುಕ್

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಘುಟೆವಾಂತ್ ತಿನಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಮತ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ತಾಕಾ ಪಾಪಾ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ. ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಂಚಾ ಮಂಡಳೆಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ದಿಯಾಕೊನ್ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ಕೊಪೆಲಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗಡ್ನ್ ಪಾಪಾಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ಆನಿ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಯಾಲಾಕ್ ಭಿತರ್ ಆಪಯ್ತಾ. ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಾಲ್ ನಾಂವಾನ್ ‘(ಜೊರ್ಜ್ ಮಾರಿಯೊ ಬರ್‍ಗಾಗ್ಲಿಯೊ) ಕೊನಿನ್ ನೆಮಾಂ (ಕ್ಯಾನನ್ ಲೊ) ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸರ್ವೊನ್ನತ್ ಪೊಂತಿಫ್ (ಸುಪ್ರೀಮ್ ಪೊಂಟಿಫ್) ಜಾವ್ನ್ ತುಜಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ತುಂ ಮಾನುನು ಘೆತಾಯ್ಗಿ? ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ. ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ‘ಹಾಂವ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾತ್ ತರ್ ತೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ರೊಮಾಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಸರ್ವೊನ್ನತ್ ಪೊಂತಿಫ್ (ಪಾಪಾ) ಜಾತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನವ್ಯಾ ಪಾಪಾಲಾಗಿಂ ‘ತುಂ ಖಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಯ್?’ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾ. ತವಳ್ ನವೊ ಪಾಪಾ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾಹಿರ್ ಕರ್ತಾ (ನವೆಂ ನಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್) ಪಾಪಾಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ದೊಗಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಂ ಸವೆಂ ನವ್ಯಾ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣುಕೆಚಿಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ನೇಮ್‍ನಿಶಿ ಕರ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ಸಾಲಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಪಾಪಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಘುಟೆವ್ ಸಂಪ್ತಾ. (ಎಕಾದವೆಳಾ ತಿ ವೆಕ್ತಿ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ – ಆಶೆಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಭೋವ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. – ಎಕಾದಾವೆಳಾ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವೆಕ್ತಿ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೊ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕರ್ತಾತ್) ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಕ್ರುಟಿನೀಯರ್ಸ್ ಪಾಪಾಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ಆನಿ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಕಿರ್ಯಾಲ್ ನಿಮಾಣಿ ಮತ್‍ಪತ್ರಾಂ ಧವ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾ ಸವೆಂ ಲಾಸ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕರ್ತಾತ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಪಾ ನವೆಂ ಪಾಪಾಲ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾ. ಆಪ್ಲಿಂ ಬೊಂದೆರಾಂ ಆನಿ ಸಂಕೇತ್ ವಸ್ತುರಾಂ ತಯಾರ್ ಕರಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ದಿಯಾಕೊನಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಂತ್ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ‘ಹಬೇಮುಸ್ ಪಾಪಾಮ್’ (ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಪಾ ಆಸಾ) ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಜಾಹಿರ್ ಕರ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ನವೊ ಪಾಪಾ ಲೊಕಾಂ ಹುಜಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ದಿತಾ ಆನಿ ಶಹರಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ರಾಕ್ (ಉರ್ಬಿ ಎತ್ ಒರ್ಬಿ) ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಪ್ತಾ.

ಪಾಪಾಲ್ ಸಂಕೇತ್ ಆನಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ:

ಪಾಪಾ ವ್ಹಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಸುವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ಪಣ್‍ಯಿ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆ ಸಂಕೇತ್ ತಾಚೆ. ಪಾಪಾಲ್ ಕುರೊವಾಕ್ ‘ತಿಯೆರ್ರಾ’ (ತೀನ್‍ಸ್ಥರ್) ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಾಪಾ ರಾಯಾಂಚೊ ಬಾಪ್, ಸಂಸ್ರಾಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೊ ತೀನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ತಿಯೆರಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಖುರಿಸ್ ಆಸಾ ತೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಪಣಾಚಿ ವಳಕ್ ದಿತಾ. ತಿಯೆರಾಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಚಿ ಆನಿ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾಚಿ ಚಾವಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯೊ ಚಾವಿಯೊ ಸಾಂತ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚೆರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲ್ಪಣಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಸಂಸಾರಿಂ ತುವೆಂ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಾಂದ್ತಲೆಂ ಆನಿ ತುವೆಂ ಸುಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ.

ಆದಿಂ ಪಾಪಾ ತೀನ್‍ಸ್ಥರಾಂಚೊ ಮುಕುಟ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತಾಲೆ ತರಿ ಆತಾಂ ತೊ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೇನಾ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಧವೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾ ಜರಿಚೆಂ ‘ಮಯ್ಟರ್’ಚ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ಪಾಪಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾಂಗ್ರಾಚೆಂ ‘ಕ್ರುಜಿಯರ್’ (ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಬೆತ್ಕಾಟಿ-ಆತಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಂಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆ ತಸಲಿ) ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಪಾಪಾ ವಯ್ರ್ ಖುರಿಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಫೆರುಲ್ಲಾ’ ವಾಪಾರ್ತಾತ್.

ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೊಗ್ರಾಚಿ ಮುದಿ ಆಸ್ತಾ. ಹಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ಆಸುನ್ ತಾಚೆರ್ ಸಾಂತ್ ಪೆದ್ರುನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಂತಾವ್ಣಿ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಾಪಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ. ನವ್ಯಾ ಪಾಪಾಕ್ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಿ ಕೆಮೆರ್‍ಲೆಂಗೊ ಹಿ ಮುದಿ ನ್ಹೆಸಯ್ತಾ. ಆನಿ ಪಾಪಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಗ್ದಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮುದಿಯೆಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ವೆಳಿಂ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಿ ಕೆಮೆರ್‍ಲೆಂಗೊ ತಿ ಮುದಿ ಮೊಡ್ತೆಲಾಂತ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ತಾ.

‘ಸೆದಾ ಗೆಸ್ತತೋರಿಯ’ ಪಾಪಾಕ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕದೆಲ್. ಹೆಂ ಕದೆಲ್ ಬಾರಾ ಜಣಾಂನಿ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ದೋಗ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋಗ್ ‘ಫ್ಲಾಬೆಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಂಚೊ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಪಿ ಪಾಂಕ್ಕೊ ವಾಪಾರ್ನ್ ವೆತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಲೊಟ್ಲಾಂ ತರಿ ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಂತ್ ‘ಪಾಲಿಯುಮ್’ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ. ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೆಟ್ರೊಪಾಲಿಟನಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾಪಾ ಪಾಲಿಯುಮ್ ದಿತಾ ತರಿ ತಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪಾಪಾಚೆಂ ಪಾಲಿಯುಮ್ ಧವೆಂ ಸೊನಾರಿ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಂವಾರಿ ಸ(6) ಕಾಳೆ ಖುರಿಸ್ ತೀನ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಸುವಿಯಾಂನಿ ಬಸಯಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಾತ್. ‘ಫ್ಯಾನೊನ್’ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಂತ್ ಫಕತ್ ಪಾಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ. ‘ಸಬ್ ಸಿಂಕ್ತೋರಿಯುಮ್’, ‘ಫಾಲ್ದಾ’ ಆನಿ ‘ಮಾಂತುಮ್’ ಆತಾಂ ವಾಪಾರ್ಣೆಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಪಾಪಾಲ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕ್ಯೊ.

ಪಾಪಾ ಮೀಸ್ ವಾ ಹೆರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆಪುಣ್ ಸಂಬ್ರಮ್ನಾ ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ತಾ ತೆದ್ನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಕ್ ‘ಕೋಯರ್ ವೆಸ್ತ್‍ಮೆಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂತುಂ ಧವೊ ಸೊನಾರಿ ಕ್ಯಾಸಕ್, ಧವೆಂ ಸೊನಾರಿ ರೋಚೆಟ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಮೊಜೆಟ್ಟಾ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ತಕ್ಲೆರ್ ಧವೆಂ ‘ಝುಕೆಟ್ಟಾ’ ದವರ್ತಾತ್. ಮೊಜೆಟ್ಟಾಚೆರ್ ಲಾಂಬ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಸರ್ಪಳೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಖುರಿಸಾ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಸೊರ್ಪೊಳಿ ಭುಜಾಂಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸ್ತಾ.

ಕೃಪಾ : ’ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’
(ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತ್, ಮರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಭಡ್ವೆ, ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಂಚೊ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಪುಸ್ತಕ್)

ಸಂಗ್ರಾಹಕ್ : ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ
ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ : ಜೆ ಜೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

First Impression : December 2016

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.