ಮರಿ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ : ಸೊಡ್ವಣೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಮರಿ ಆಮ್ಚೊ ಆಸ್ರೊ, ಆಮ್ಚಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಆನಿ ಸಹ ವಾವ್ರಾಡಿ

Sanctuary of Our Lady of Lourdes (The Grotto of Massabielle) (Photo : Wikimedia Commons)

ಕೋಣ್‍ಂಚ್ ಮನಿಸ್ ಆವಯ್‍ವಿಣೆ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ. ದೆವಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಆವಯ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಎಕಾ ಭೋವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಪೂಣ್ ಭೊವ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಜುದೆವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ವಿಂಚ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೆವಾಚಿ ಮಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ಎಲಿಜಾಬೆತಿಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ, ಕಾನಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ, ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಸಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾವ್ನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಶಾಣ್ಯಾ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಆನಿ ಕುಡಿರಗ್ತಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿಣೆ ದಯ್ವಿಕ್ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಜಾತಾ.

ಮರಿಯೆಕ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ದೆಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ತಿವಂತ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂನಿ ತಿಚೊ ತೆಂಕೊ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸಾ. ಮರ್ಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ದಿಸಾಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

1  ಜನೆರ್ 1 – ಮರಿ ದೆವಾಚಿ ಮಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್
2  ಜನೆರ್ 8 – ಮರಿ ಬರ್ಯಾ ಸಸಾಯೆಚಿ ಅವಯ್
3  ಫೆಬ್ರೆರ್ 2 – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾಚಿ ತೆಂಪ್ಲಾ ಭೆಟವ್ಣಿ
4  ಫೆಬ್ರೆರ್ 11 - ಲೂರ್ದಾಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಭಿಣೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್
5  ಮಾರ್ಚ್ 25 – ಇಜ್ಬೆಚೆಂ (ಬರ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಚೆಂ) ಫೆಸ್ತ್
6  ಮೇ 13 - ಫಾತಿಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್
7  ಮೇ 31 - ಭೆಟೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ (ಮರಿ ಎಲಿಜಾಬೆತಿಕ್ ಭೆಟ್ತಾ
8  ಜೂನ್ 27 - ನಿತ್ಯಾಧಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್
9  ಅಗೋಸ್ತ್ 15 – ಅಸುಂಪ್ಸಾಂವ್ ಸೊಂತ್
10  ಅಗೋಸ್ತ್ 22 – ಮರಿ ಸರ್ಗಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ರಾಣಿ
11  ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 8 – ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್
12  ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 12 – ಮರ್ಯೆಚೆಂ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ನಾಂವ್
13  ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 15 – ದುಕಿ ಸಾಯ್ಭಿಣ್
14  ಅಕ್ತೋಬರ್ 7 - ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ರೊಜಾರಿಚಿ ಸಾಯ್ಭಿಣ್
15 ನವೆಂಬರ್ – ಮರಿಯೆಚಿ ತೆಂಪ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣಿ
16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 – ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್
17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 - ಗ್ವಾದಲಾಪೆಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ಮರಿಯೆಚೊ ಮ್ಹಯ್ನೊ – ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ – ಮೇ
ಭಾಗೆವಂತ್ ರೊಜಾರಿಚ್ಯಾ ತೆರ್ಸಾಚೊ ಮ್ಹಯ್ನೊ – ಅಕ್ತೋಬ್ರ್
ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸನ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಖತಾವಿಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್
ಹರ್ಯೆಕಾ ಮ್ಹಯ್ನಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಸನ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ ದೀಸ್.

ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮರ್ಯೆಚ್ಯೊ ನೋವ್ ದೆಕಾವ್ಣ್ಯೊ

ವೆಳಾಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂ ತೆಕಿತ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣೆಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ನೋವ್ ದೆಕಾವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಖರ್ಯೊ ಆನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಂಜೂರಿ ದಿಲ್ಯಾ.

1. 1531 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚ್ಯಾ ತೆಪೆಯಕ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಗ್ವಾದಲಪೆಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ದಿಯೆಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ‘ಆಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ಆವಯ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾ. ಆಜ್ ಗ್ವಾದಲಪೆಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ವ್ಹಡ್‍ಮಾಪಾನ್ ಚಲ್ತಾ.

2. 1830 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚ್ಯಾರಿಟಿ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ರು ದ ಬಕ್ ಕೊಂವೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಲಬೋರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ತೀನ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ‘ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವಾಚೆಂ ಮೆಡ್ಲ್ ದಿತಾ. ಆಪುಣ್ ಪಾಪ್ ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿ ಸಂಭವ್ಲಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ತಿ ಉಲೊ ದಿತಾ.

3. 1846 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲಾ’ಸಲೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮಿನ್ ಗಿರಾರ್ಡ್ (11) ಆನಿ ಮೆಲನಿ ಕಲ್ವಟ್ (14) ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಗೊವ್ಳಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮರಿ ಪ್ರಾಚಿತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ.

4. ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲೂರ್ದ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 14 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಬರ್ನಾದತ್ ಸುಬಿರುಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ 14 ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆಪುಣ್ ಪಾಪ್ ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಸತ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ಝರ್ ಆಸಾ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ತೀ ಝರ್ ಲಾಕೊ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಕ್ ವಕತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಮಾನ್ತಾ.

5. 1871 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂತ್ಮೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ. ‘ಜೆಜುಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಭಕ್ತ್ ಥಿರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಫ್ರಾಂಕೊ-ಪ್ರಷ್ಯನ್ ಝುಜಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ರಾಕ್ತಲಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಉಲೊ ದಿತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಿ ಹಳ್ಳಿ ಝುಜಾಂತ್ ಶಾಭಿತ್ ಉರ್ತಾ.

6. ಅಯರ್‍ಲ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಮಾಯೊ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಕ್ನೋಕ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ 1879 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಲೊಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮರಿ, ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಅಪೊಸ್ತಲ್ ಅಲ್ತಾರಿ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆಳಿಯೆ ಸವೆಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

7. 1917 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪುಡ್ತುಗಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್) ಫಾತಿಮಾಂತ್ ಲುಸಿಯಾ ದೆ ಸಾಂತೊಸ್ (10), ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಮಾರ್ತೊ (9) ಆನಿ ಜಸಿಂತಾ ಮಾರ್ತೊ (8) ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮರಿ 6 ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ರೊಜಾರಿಚಿ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂವಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖತಾವಿಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಕ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ತಿಣೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

8. 1932 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ಮಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆವುರಿಂಗಾಂತ್ ಎಕಾ ಕೊಂವೆತಾಚ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾಂತ್ 33 ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ಖತಾವಿಣ್ ಆಂಕ್ವಾರ್, ದೆವಾಚಿ ಮಾತಾ ಆನಿ ಸರ್ಗಿಂಚಿ ರಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಣೆ ಸ್ಪμï್ಟ ಕೆಲೆಂ. ಪಾತಕ್ ರಡುಂಕ್ ಆನಿ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗುಂಕ್ ತಿಣೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

9. ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ಮಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾನೆಯುಂತ್ ಮಾರಿಯೆತ್ ಬೆಕೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ 11 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆಪುಣ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪವ್ನ್ ಘೆತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಖಾತಿತ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂ ಆನಿ ನಿರಾಧಾರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಪುಣ್ ಸದಾಂ ವಿನೊವ್ಣಿ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಯ್ತಾ.

ಮರಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಪವಿತ್ರ್‍ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್:

ಮರಿಯೆಕ್ ಭಡ್ವೊ ಖಬರ್ ದಿತಾ - ಲೂಕ್ 1:26-33,38
ತಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ - ಮಾತೆವ್ 1; 18-25
ಮರಿ ಎಲಿಜಾಬೆತಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಾ - ಲೂಕ್ 1: 39-45,
ಮರ್ಯೆಚೆಂ ಸ್ತುತಿಗಾಯನ್ - ಲೂಕ್ 1: 46- 56
ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಜೆಜು ಜನ್ಮಾತಾ - ಲೂಕ್ 2:6-14
ಮರಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಭೆಟಯ್ತಾ - ಲೂಕ್ 2: 22,25-32
ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಜೆಜು ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ - ಲೂಕ್ 2 41-52
ಕಾನಾ ಶಹರಾಂತ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಜುವಾಂವ್ 2: 1-11
ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಾರ್ ಮರಿ- ಲೂಕ್ 23: 33-34. 42-43, ಜುವಾಂವ್ 19 : 25-27
ಜೆಜು ಅಪೊಸ್ತಲಾಂ ಸವೆಂ ರಾವುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್ವಟಾಯ್ತಾ – ಧಕೃ 1: 12-14
ಮರ್ಯೆಚೆಂ ರಾಣಿಂಪಣ್ – ಉಗ್ಡಾಪಣ್ 12:1

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆವಯ್ನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ರುಜಾರಿಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

(ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಬೆಜಾರಾಯೆ, ಖಂತಿ ವಿರಾರಾಯೆಂ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂತಾಚೆಂ ಆನಿ ರುಜಾರಿಚೆಂ
ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ತಾ)

ಸುರ್ವಾತ್:

  • ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಕುರ್ವೆನ್..... * ಸತ್‍ಮಾನ್ತಾಂ ದೆವಾಕ್..... * ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ .... (ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ)
  • ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ...(ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ) * ಮಹಿಮಾ ಬಾಪಾಕ್ (ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ)
  • ಮಿಸ್ತೆರ್: ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಖಣಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ .... (ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ),
    ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ...(ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ) ಮಹಿಮಾ ಬಾಪಾಕ್ (ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ)

ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಖಣಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಕ್ : ಏ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೆಜು ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿ ಆನಿ ಯಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿವಾರ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಗಾರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್.

ಸೊಮಾರಾ ಆನಿ ಸನ್ವಾರಾ ಸಂತೊಸಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್:
ಪಯ್ಲೊ : ಮರಿಯೆಕ್ ಭಡ್ವೊ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ದಿತಾ
ದುಸ್ರೊ : ಮರಿ ಎಲಿಜಾಬೆತಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಾ
ತಿಸ್ರೊ : ಜೆಜು ಬೆತ್ಲಹಮಾಂತ್ ಜನ್ಮಾತಾ
ಚವ್ತೊ : ಮರಿ ಜೆಜುಕ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಭೆಟಯ್ತಾ
ಪಾಂಚ್ವೊ : ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಜೆಜು ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಆನಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ದುಕಿಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್:
ಪಯ್ಲೊ : ಜೆಜು ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ರಗತ್ ಘಾಮೆತಾ
ದುಸ್ರೊ : ಜೆಜುಕ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಜೆರ್ಬಾಂದಾಂನಿ ಮಾರ್ತಾತ್
ತಿಸ್ರೊ : ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚೊ ಮುಕುಟ್ ಸಾಣ್ಸಿತಾತ್
ಚವ್ತೊ : ಜೆಜು ಕಾಲ್ವಾರ್ ಪರ್ವತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖುರಿಸ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ವೆತಾ
ಪಾಂಚ್ವೊ : ಜೆಜು ಆಪ್ಲೆ ಮಾಯೆ ಮುಕಾರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳುನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ತಾ

ಬುಧ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಆನಂದಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್:
ಪಯ್ಲೊ : ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾತಾ
ದುಸ್ರೊ : ಜೆಜು ಸರ್ಗಾರ್ ಚಡ್ತಾ
ತಿಸ್ರೊ : ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚೆರ್ ಆನಿ ಅಪೊಸ್ತಲಾಂಚೆರ್ ದೆಂವ್ತಾ
ಚವ್ತೊ : ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಕುಡಿ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಘೆತಾತ್
ಪಾಂಚ್ವೊ : ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಸರ್ಗಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ರಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್ತಾತ್

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್:
ಪಯ್ಲೊ : ಜೆಜು ಜೊರ್ದಾನ್ ನಂಯ್ತ್ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತಾ
ದುಸ್ರೊ : ಜೆಜು ಕಾನಾ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಹಿಮಾ ಪರ್ಗಟ್ತಾ
ತಿಸ್ರೊ : ಜೆಜು ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ರಾಜ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಿ ಜೀಣ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ
ಚವ್ತೊ : ಜೆಜು ತಾಬೊರ್ ಪರ್ವತಾರ್ ರುಪಾಂತರ್ ಜಾತಾ
ಪಾಂಚ್ವೊ : ಜೆಜು ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಘಡ್ತಾ

ಭಾಗೆವಂತಿ ಮರಿಯೆಚಿ ಲದಿನ್

ಸೊಮ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್/ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್/
ಸೊಮ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್/ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್/
ಸೊಮ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್/ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಯ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ
ಕ್ರಿಸ್ತಾ ದಯೆನ್ ಆಯ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ/ಕ್ರಿಸ್ತಾ ದಯೆನ್ ಆಯ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ
ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಕರ್
ದೆವಾ ಪುತಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ತಾರೊಕಾ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಕರ್
ದೆವಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಕರ್
ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿಂದಾದಿ ತ್ರಿಯೆಕ್ ದೆವಾ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಕರ್
ಭಾಗೆವಂತಿ ಮರಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಭಾಗೆವಂತಿ ದೆವಾಚ್ಯೆ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಭಾಗೆವಂತಿ ಆಂಕ್ವಾರಿಂಚೆ ಆಂಕ್ವಾರಿ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಪವಿತ್ರ್‍ಸಭೆಚೆ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ದೇವ್‍ಕುರ್ಪೆಚೆ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಭೋವ್ ನಿತಳಿ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಭೋವ್ ನಿಸ್ಕಳ್ವಂತಿ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಖತ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಆಪುಟ್ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಮೊಗಾಪಾತ್ರ್ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ವಿಚಿತ್ರ್ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಸುಬೋಧಿನಿ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ರಚ್ನಾರಾಚೆ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಸಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಚೆ ಮಾಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಭೋವ್‍ಶಾಣ್ಯಾ ಆಂಕ್ವಾರಿ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಮಾನಾಪಾತ್ರ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಫಾವೊಜಾಲ್ಲೆ ಆಂಕ್ವಾರಿ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಪದ್ವೆದಾರ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ದಯಾಳಿ ಆಂಕ್ವಾರಿ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಂಕ್ವಾರಿ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ನಿತಿಚ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಿಯಾಸಣಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಅತ್ಮಿಕ್ ಪಂಲ್ಗಣಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಲ್ಗಣಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಭಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ಪಂಲ್ಗಣಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಗುಪ್ತ್‍ಗುಲೊಬಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಜಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ದಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಜಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಸುವರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಕಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾಚ್ಯಾ ನಕೆತ್ರಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ದುಕೆಸ್ತಾಂಚ್ಯೆ ಭುಜವಣೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕಾಂಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚೆ ರಾಣಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಆಪೊಸ್ತಲಾಂಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಕೊನ್ಫೆಸೊರಾಂಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಆಂಕ್ವಾರಿಂಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಸಮೆಸ್ತ್ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಸಂಯ್ಭಾಚ್ಯಾ ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್ಲಲೆ ರಾಣಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಸರ್ಗಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ರಾಣಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ರುಜಾರಿಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ಸಮಧಾನಾಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆ - ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್
ದೆವಾಚೆ ಶೆಳಿಯೆ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಪಾಪ್ ಕಾಡ್ತಲೆ - ಭೊಗೊಸ್(ವಾಟಯ್)ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾ
ದೆವಾಚೆ ಶೆಳಿಯೆ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಪಾಪ್ ಕಾಡ್ತಲೆ - ದಯೆನ್ ಆಯ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾ
ದೆವಾಚೆ ಶೆಳಿಯೆ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಪಾಪ್ ಕಾಡ್ತಲೆ - ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಕರ್

ತುಜ್ಯೆ ಸಸಾಯೆಖಾಲ್ ಏ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಿ ಮಾಯೆ ಆಮಿ ಯೆತಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕರ್ನಾಕಾ ಪೂಣ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ವಿಘ್ನಾಂತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ನಿವಾರ್ ಏ ಅನಂದ್‍ಭರಿತ್ ಸದೆಂವಿ ಆಂಕ್ವಾರಿ.

ಭಾಗೆವಂತಿ ದೆವಾಚ್ಯೆ ಮಾಯೆ ಆಮಾ ಪಾಸುತ್ ವಿನತಿ ಕರ್
ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್

ಪ್ರಾರ್ತುಂಯಾಂ : ಏ ದೆವಾ ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಮೊರ್ಣಾ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಚಾವೆಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ರುಜಾರಿಚ್ಯೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಮಿ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ತಾಂತುಂ ಆಟಾಪಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಆಮಿ ಕರಿಸೊ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಜೊಡಿಶೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪರತ್ತಾಂವ್ ಆಮೆನ್.

ಕೃಪಾ : ’ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’
(ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತ್, ಮರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಭಡ್ವೆ, ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಂಚೊ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಪುಸ್ತಕ್)

ಸಂಗ್ರಾಹಕ್ : ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ
ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ : ಜೆ ಜೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

First Impression : December 2016

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.