ದೆವಾಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ ಕೆನರಾಚೆ ಹೆರ್ ಮಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿ

Rosario Cathedral Mangalore, the first Roman Catholic church in the Canara region (Photo : Wikimedia Commons)

ಕೆನರಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಾಂಗಾ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಭಾಗೆವಂತ್, ಮಾನಾಪಾತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಪಾಸಾರುಂಕ್ ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪೂಣ್ ತಾಂಚಿ ಜೀಣ್ ಖರ್ಯಾನ್ ದೆಕಿವಂತ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಹ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಫಕ್ತ್ ಯಾಜಕ್–ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸಭಾರ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲಿಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಂಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಜೆಜ್ವಿತ್ ಬಾಪ್ ಉರ್ಬನ್ ಸ್ಟೇಯ್ನ್ (ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟೇಯ್ನ್) ಭಾರತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜ್ವಿತಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ತೊ ಜರ್ಮನಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಯ್ನ್ ನಂಯ್ ಬಗ್ಲೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲೊನ್ ಶಹರಾಂತ್ 21-08-1845 ವೆರ್ ಜನ್ಮಾಲೊ 1862 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ಜೆಜ್ವಿತ್ ನೊವಿಶಿಯೆಟಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‍ಚ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಲವ್ಕಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತೊ ಎಕ್ದಮ್ ಚತುರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಕ್ ಮೆಚ್ವುನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಧಾಡ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ತೊಚ್ ತರ್ನೊ ಸಾಂಧೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ನೆಮ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ತಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಚಿ ವರ್ತಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ತಾಣೆ ವ್ಹಾವೊಯ್ಲಿ ತರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಖರೆಂ ದೆವಾಸಾಂವ್, ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ಉರ್ಭಾ ವಾಡಂವ್ಕ್ ತೊ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದೆಕಿವಂತ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲೊ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಗಣಿತ್ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ನಿಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಧ್ವಾರಿಂ ಏಕ್ ಧರ್ಮ್‍ಮೇಳ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ತೊಚ್ ಅರ್ಸುಲಾಯ್ನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಮೇಳ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ವರ್ತೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾಂನಿ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇಯ್ನ್ ಬಾಪಾಕ್ ಪಾದ್ರುವಾದೊ - ಪ್ರೊಫಗಾಂದಾ ಫೀದೆ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಗೊಂಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾನಾ ಪಯ್ಣಾವೆಳಿಂ ಸಭಾರ್ ವಾಂದ್ದೆ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪಿಡೆನ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ 21-10-1868 ವೆರ್ ಹೊ ಭಾಗಿ ಪಾದ್ರಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಅಂತರ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೊ ಮಾನ್ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾಕ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ವಾವ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ದುಭ್ವಾ ಕುಲ್ಲ್ಯಾರ್ದಾ ಆಜ್ಜೆರ್, ಫ್ರಾದ್‍ಸಾಯ್ಬ್, ಪರಾಸಾಯ್ಭ್ ಮ್ಹಣುನ್‍ಂಚ್ ನಾಂವ್ ಜಾಲಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಯೆನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ 19, 1809 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‍ಚ್ ಯಾಜಕೀ ವಾವ್ರಾಚಿ ಆನಿ ಧರ್ಮ್‍ಪ್ರಸಾರಾಚಿ ಉರ್ಭಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 56 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ 1865 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿ ಸಾಧಿ, ಕಠಿಣ್ ತ್ಯಾಗಾಚಿ, ಉಪಾಸಾಚಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಚಿತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ ದೆಕಿಚಿ ಜಾಲಿ. ತೊ ಕರ್ಕಸ್ ಲೋಬ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೊ ತರಿ ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ದೊರಿಯೊ ಬಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಭಂಗ್ ದಿತಾಲೊ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರುವಾದೊ ಆನಿ ಪ್ರೊಪಗಾಂದಾ ಫಿದೆ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ ತರಿ ತಾಕಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಭಂಗಸ್ಥಳ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚ್ಯಾ ತೆಂಕ್ಯಾನ್ ಶಹರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ತೊ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ. 1873 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ (4?) 14 ವೆರ್ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮುಲ್ಯಾಫಾತೊರ್ ಘಾಲೊ ತರಿ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಪುರ್ತಿ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಿಲಾರ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ 1877 ದಶೆಂಬ್ರ್ 11 ವೆರ್ ತೊ ಅಂತರ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಚಿತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ಪಣ್ ಬಳಾಧಿಕ್ಪಣಿ ವಾಡುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಅಜಾಪಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಆನಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

1680 ಕಾಳಾರ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಿಸ್ಪ್ ತೊಮಾಸ್ ದೆ’ ಕಾಸ್ತ್ರೊ ಪದ್ರುವಾದೊ ಆನಿ ಪ್ರೊಪಗಾಂದಾ ಫೀದೆ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಾವುರ್ಲೊ. ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಬಳಾಧಿಕ್ಪಣಿ ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೆಕಿವಂತ್ ವಾವ್ರ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ. 1878 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಮಹಾನ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಯಾಜಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫೆ; ಕೋಣ್‍ಂಚ್ ಲಾಗಿಂ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಮುಲ್ಲರ್; 1884 ಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವೇಣೂರು, ಬದ್ಯಾರ್, ನಾರಾವಿ, ಆಲಂಗಾರಾಂತ್ ವಾವುರ್ಲಲೊ ಬಾಪ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಕೋರ್ಟಿ; 1897 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೊರ್ಗಾರ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾವುರಾಂತ್ ಸೆವೆ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಾಪ್ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಕಾಮಿಸ್ಸಾ; 1912 ಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯೇವ್ನ್ ನಾರಾವಿ, ಆರ್ವಾ ಬದ್ಯಾರಾಂತ್ ವಾವುರ್ಲಲೊ ಬಾಪ್ ಆಂಜೆಲೊ ಗವಿರಾಗಿ, ತಶೆಂಸ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಜೆಜ್ವಿತ್ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣೆ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಕುವೆಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚಿ ದೇಕ್ ವರ್ತಿ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ.

ಕೆನರಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಸಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾನುಸಾರ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಕರುಂಕ್‍ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ದಗ್ಧಣೆ ವೆಳಿಂ ಮೊಬ್ಲಿ ಆಂತೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಶಿಮಾಂವ್, ಆಂತೊನ್ ಪಡ್ವಳ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜರ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಅನ್ನಮ್ಮ, ಮಾನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದುಸ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾಂವ್ ತರಿ ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಆಜೂನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಲೊ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕ್ವಟಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೊ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್.

ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಬದ್ಯಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಯಾಜಕಾಂ ಸವೆಂ ಮೆಳುನ್ ವಾವುರ್ಲಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪೆದ್ರು ಪಾವ್ಲು ಪೀಂತ್, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಭುಜಾಂ ದೀವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಲೊರ್ಸು ಪೀಂತ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ನೀತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾವುರ್ಲಲೊ ವಕೀಲ್ ಅಲೆಸ್ ಪಾಯ್ಸ್; ಕಾರ್ಕೊಳ್, ಮಿಯಾರ್, ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್, ಬೆಳ್ವಾಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲಲೊ ಜಾಕೊಬ್ ಸಿಲ್ವಾ, ಕಡಬ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲಲಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲ್ಸಿ ಮಥಾಯಸ್; ಕೊಕ್ಕಡ, ಕಡಬ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಂತ್ ಕಾತೆಕಿಸ್ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಿಕೊಲಸ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಕಾಸ್ಮಿರ್ ಮೊಥಿ (ಮಥಾಯಸ್), ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಲುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿನ್ ದೆಶಾಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ಪಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಂಘಟಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಕಯ್ತಾನ್ ಲೋಬೊ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಧುವ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜುಡಿತ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಸೊಡೆಲಿಟಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಥಿಯೊದೊರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ರಾಜಕೀಯ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಒಕ್ಟೇವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ (ಅಟ್ಟಿಬಾಯ್) ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಜಾರೋ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೇಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಜೂನ್ ಅಧ್ಯಯನಾ ಚಲಾಜೆ.

ಕೆನರಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಂನಾಯೆ. ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಾಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯಿ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಎದೊಳ್ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಬೆಳ್ವೆ ಕಾಲೋನಿಂತ್ ವಾಡೊನ್ ನಾರಾವಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಅಲ್ಲಹಾಬಾದಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‍ಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಜಾನ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಕ್ 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾವೋವಾದಿಂನಿ ಗುಳೆ ಮಾರ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ. 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾರ್ ಖೆಲೆ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂನಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲುಂಕ್ ಪ್ರೇರೇಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ. ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಚ್ಚೆಂ, ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಅಶೆಂ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾತಾ.

ಕೃಪಾ : ’ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’
(ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತ್, ಮರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಭಡ್ವೆ, ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಂಚೊ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಪುಸ್ತಕ್)

ಸಂಗ್ರಾಹಕ್ : ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ
ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ : ಜೆ ಜೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

First Impression : December 2016

Tags:

Comments powered by CComment

Latest Articles / Special

Latest Articles / Special

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.