ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ತಿಕ್ ಸಾಂತ್, ಖುರ್ಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚಿ ಮರಿಯಾ ಬವಾರ್ದಿ (ಮಿರಿಯಮ್ ಬೊವಾರ್ಡಿ ದಾಕ್ಟುಲೆಂ ಆರ್ಬುಲೆಂ)

ಯಾದ್ : ಅಗೋಸ್ತ್  26

 

St Mariam Baouardy or Mary of Jesus Crucified (Photo : Wikimedia Commons)

ಮಿರಿಯಮ್ ಬವಾರ್ದಿ 5 ಜನೆರ್ 1846 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಇಬಿಲಿನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜನ್ಮಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸಭಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜನ್ಮಾಲ್ಲಿಂ ತರಿ ಎಕ್ಲಿಂಯ್ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಲಿಂನಾಂತ್ (ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಮಾಣೆ ತಾಣಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜನ್ಮಾತಳಾರ್ ವಚುನ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮಾಯೆ ಥಂಯ್ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜನ್ಮಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್). ಗ್ರೇಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ನೊವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದಿಲೊ.

ಭುರ್ಗೆಂ ಮಿರಿಯಮ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಸರ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಆದಿಂ ಮಿರಿಯಮಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂತಳಾ ದವರ್ನ್ ತೊಚ್ ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಹಿಚ್ ಭಕ್ತ್ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ವಿಶಿಂ ಮಿರಿಯಮಾ ಥಂಯ್ ನಿಮ್ಣೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಲಿ. ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ವಾಡ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ ತಿ ವಾಡ್ಲಿ ಥಂಯ್ಸರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸೊಭಾಯೆಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ತಿ ಪಳೆತಾಲಿ. ಆನಂದಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ದೆವಾಕ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆ ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಮಿಸ್ತಿಕ್ ಅನ್ಭವ್ ತಿಕಾ ಲಾಬ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾಂತ್ (ಕಾಂಯ್ 1858) ವಚುನ್ ತಿ ವಸ್ತೆಕ್ ರಾವ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಿಚೆರ್ ಸಯ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಿ ಸಕ್ತೆನ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಿಚೊ ಮಾವ್ಳೊ ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಮುಸುಲ್ಮಾನ್ ಆಳಾಂಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ತಿಣೆ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬಳ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಿಚ್ಯಾ ತಿರಸ್ಕಾರಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಭರುನ್ ತಿಚೊ ಗಳೊ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ಯೆನ್ ಚೀರ್ನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ತಿಕಾ ಎಕಾ ಕಾಳ್ಯಾಕುಡಾಂತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ ವೆಳಿಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಅಜಾಪಿಂ ತಿ ಗೂಣ್ ಜಾಲಿ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಅತ್ಮೊ ಉರೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉರ್ಭೆನ್ ಭರುನ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಮರ್ಯೆಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂನಿ ಗಾಂವ್ ಭಂವುಂನ್ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಅಶೆಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ತಿ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಸೆಯ್ಲಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಿ ಸೇಂಯ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಪರೀಷನ್ಸ್ ಧರ್ಮ್‍ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ನೊವಿಶಿಯೆಟಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ತಿಕಾ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲೊ ತರಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಯ್ವಿಕ್ ಸಕ್ತಿಂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕಾನಾಶೆಂ ಹೆರ್ ನೊವಿಸಾಂ ತಿಕಾ ಕಾಂಟಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ, ಹೆಚ್ ವೆಳಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆ ಘಾಯ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆಂ (ಸ್ತಿಗ್ಮಾತಾ) ದೆವಾಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ದೆಣೆ ತರಿ ಹೆರಾಂನಿ ತಿ ಏಕ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ನೊವಿಸ್ ಮೆಸ್ತಿರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮದರ್ ವೆರೋನಿಕಾ ತೊ ಧರ್ಮ್‍ಮೆಳ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಪೋ ಶಹರಾಂತ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಮೊಠಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಮೊಠ್ವಾಸಿ ಜೀಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾ ತಿಚೆ ಸವೆಂ ಮಿರಿಯಮ್ 1867 ಂತ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮೆಟಾಂ ದವರ್ತಾ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚಿ ಮರಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘೆತಾ. ತಿಚೆಂ ಸೊಂಪೆಂ, ಸದಾಂ ಸೆವೆಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಆನಿ ಶೀದಾ ವರ್ತನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದರ್ಶನಾಂತ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ತುವೆಂ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗ್ ರಚ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ತುಕಾ ಲಾಭ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉತರ್ ತಿಕಾ ಭೋವ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಕರ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂಯ್ ತಿಕಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಮೊಠ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾಪುಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಮಾರಿ ಎಫ್ರೆಮಾನ್ ‘ಪೋ’ ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆ ದಿತಾನಾ ಮದರ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಸವೆಂ ಮಿರಿಯಮ್ ಬವಾರ್ದಿಯ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ 1870 ಥಾವ್ನ್ 1872 ಪರ್ಯಾಂ ತಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ (ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್- ಬೋಳಾರ್) ಜಿಯೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಿಕಾ ದಯ್ವಿಕ್ ದರ್ಶನಾ ಲಾಭ್ತಾಲಿಂ ತಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತಿಕಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ತಿಕಾಟ್ ವಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಣೆ ಪೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಿಕಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಮೊಠ್ ಉಘಡ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾರ್ ಧಾಡ್ತಾತ್, ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಹಿಬ್ರೂ ಆನಿ ಆರ್ಬಿ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. 20 ಅಗೋಸ್ತ್ 1875 ವೆರ್ ಹೊ ಪಂಗಡ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸೊಮಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ. ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮೊಠ್ ತಿ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ. ಆನಿ ಮೊರಾಸರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ತಿ ಉರ್ತಾ. ತಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದಯ್ವಿಕ್ ದರ್ಶನಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಮ್ಮಾವ್ಸಾಚಿ ವಳಕ್ ತಿ ಪರ್ಗಟ್ತಾ.

26 ಆಗೋಸ್ತ್ 1878 ವೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 32 ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡುನ್ ಅಂತರ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ವೆಳಾಂತ್‍ಚ್ ದೆವಾಸವೆಂ ಸಂಪರ್ಕಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸತಾಂ ಉಗ್ಡಾಪಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆನ್ ಸಭಾರ್ ಅಜಾಪಾಂ ಘಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿಕಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಗಾನ್‍ಂಚ್ ಚಲ್ಲಿ. 13-11-1983 ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲು ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮಾನ್ಲೆಂ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 2014 ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಅಜಾಪ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾರ್ ಚಡ್ಲಿ.

ಕೃಪಾ : ’ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’
(ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತ್, ಮರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಭಡ್ವೆ, ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಂಚೊ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಪುಸ್ತಕ್)

ಸಂಗ್ರಾಹಕ್ : ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ
ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ : ಜೆ ಜೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

First Impression : December 2016

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.