ಸಾಂತ್ ಯುಪ್ರೇಸಿಯಾ ಎಲುವತ್ತಿಂಗಳ್ (ಯುಪ್ರೇಸಿಯಮ್ಮ)

ಯಾದ್ : ಅಗೋಸ್ತ್ 29

St Euphrasia Eluvathingal (Photo : smchicago.org)

ರೋಸಾ ಮಾರ್ಥಾ ಎಲುವತ್ತಿಂಗಳ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 17, 1877 ವೆರ್ ತ್ರಿಶೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ (ಕೇರಳ) ಕಟ್ಟೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಭುಂಯ್ಕಾರ್ ಚೆರ್ಪುಕಾರನ್ ಅಂತೋನಿ ಆನಿ ಕುಂಜೆಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಿರೋ ಮಲಬಾರ್ ನಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಜನ್ಮಾಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‍ಚ್ ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಕಾ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚಿ ದೆಕಾವ್ಣ್ ಲಾಭ್ಲಿ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಿಣೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಉರ್ಚೊ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಖಂಯ್.

ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂತ್ ಕುರಿಯಾಕೋಸ್ ಚವಾರಾನ್ ಸ್ಥಾಪ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ರೊಂಬುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಭಿಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಬಳ್ ಜಾಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ಸಭಾರ್ ಅಡ್ಕಳಿಂ ಮಧೆಂ ತಿ ಕುನ್ನಮಾವುಂತ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ ರಿಗ್ಲಿ. ಹೊ ಧರ್ಮ್‍ಮೇಳ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಒಡ್ದಿಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. 1897 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತ್ರಿಶುರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಮಾರ್ ಜಾನ್ ಮೆನಚೆರಿನ್ ಕುನ್ನಮಾವುಚ್ಯಾ 5 ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಅಂಬಳಕಾಡುಂತ್ ಏಕ್ ಕೊವೆಂತ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ರೊಸಾ ಪೊಸ್ತುಲೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಯುಪ್ರೇಸಿಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. 10-01-1898 ವೆರ್ ತಿ ನೊವಿಶಿಯೆಟಿಕ್ ರಿಗ್ಲಿ ತರಿ ತಿಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ನಿಮ್ತಿಂ ತಿಕಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಭಾರಾಂನಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲಿ.

ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ನಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್ ತಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ತಿಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ದಿಸೊವ್ಣ್ ಲಾಭ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. 24-5-1909 ವೆರ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೊ ನಿಮಾಣ್ಯೊ ಆಂಗೊವ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಿಚಿ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ದೆಕ್ಲಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಿಕಾ ನೊವಿಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರೀರ್ಣೆಚಿ ಸಹಾಯಕಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವಿಸ್ ಮೆಸ್ತಿರ್ಣ್ ನೆಮ್ಲೆಂ. 1913 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯೊ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊ ತಿಣೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಒಲ್ಲೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ನೆಮ್ಲೆಂ.

ತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಟಾವಳಿಂ ಮಧೆಂ ತಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ‘ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಮದರ್’ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಲೋಕ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡಾಂಶಿಡಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಮವ್ನ್ ತಿ ಮಾಗ್ಣೆ ಚಲಯ್ತಾಲಿ. ಸಭಾರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ ವೆಳಿಂ ತಾಂಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಪುರ್ತಿ ಜಾತಾಲ್ಯೊ ಖಂಯ್.

ಯುಪ್ರೇಸಿಯಮ್ಮ 29-8-1952 ವೆರ್ ಒಲ್ಲೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತಾ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಅಂತರ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಸಭಾರ್ ಅಚರ್ಯಿಂ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಘಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಥೊಡಿಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆನ್ ಘಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣುನ್ ವಯ್ಜಾಂನಿ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ. 29-08-1987 ವೆರ್ ತಿಕಾ ದೆವಾಚಿ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ. 2002 ಜುಲಾಯ್ 5 ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲು ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಮಾನಾಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ 2006 ವೆರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ 23-11-2014 ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾನಾಯ್ಲೆಂ.

ಕೃಪಾ : ’ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’
(ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತ್, ಮರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಭಡ್ವೆ, ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಂಚೊ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಪುಸ್ತಕ್)

ಸಂಗ್ರಾಹಕ್ : ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ
ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ : ಜೆ ಜೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

First Impression : December 2016

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.