ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವಾಚಿ ಸಾಂತ್ ಅಲ್ಪೊನ್ಸಾ (ಭರಣಂಗಣಮ್) 

ಯಾದ್ : ಜುಲಾಯ್ 28

St Alphonsa (Photo : Facebook)

1910 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 19 ವೆರ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಾಯಮಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಡುಮಲ್ಲುರು ಮುತ್ತುಪಡತ್ತುಂತ್ ನಸ್ರಾಣಿ ಸಿರೊಮಲಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾ, ಭಾರತಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸುನ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೊ ಕುರೊವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಆನಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಾಕಾ 26 ಅಗೊಸ್ತಾವೆರ್ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ಅನ್ನಾಮ್ಮಾ ಮ್ಹಣುನ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ ತರಿ ಗಾಂವಾ ವಯ್ರ್ ಅಲ್ಪೊನ್ಸಾಮ್ಮಾ ಮ್ಹಣುನ್‍ಂಚ್ ತೆಂ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‍ಚ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಅಂತರ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಚೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಬಾಳ್ಪಣ್ ಎಕ್ದಮ್ ಕಠಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

27-11-1917 ವೆರ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಲಾಭ್ಲೊ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾಪಣಾರ್‍ಚ್ ಸಭಾರ್ ಸಯ್ರಿಕೊ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಜಾತಾತಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ತಾಚಿ ಮಾವ್ಶಿ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅನ್ನಾಮ್ಮಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಸುನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಖಂಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸರ್ಗಾಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. 1927 ಚ್ಯಾ ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಅನ್ನಾಮ್ಮಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಕ್ಲಾರಿಸ್ತ್ ಧರ್ಮ್‍ಮೆಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಿ. ತಿಕಾ 2-8-1928 ವೆರ್ ಪೊಸ್ತುಲಂತಾಂಚೊ ವಯ್ಲ್ ಲಾಭ್ಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ತಿಣೆ ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವಾಚಿ ಅಲ್ಪೊನ್ಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಿ 1930 ಂತ್ ನೊವಿಶಿಯೆಟಿಕ್ ರಿಗ್ಲಿ ಆನಿ 11-8-1931 ವೆರ್ ನೊವಿಶಿಯೆಟ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯೊ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಸಾಂತ್ ಅಲ್ಪೊನ್ಸಾಮ್ಮಾ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಾಳ್ಪಣಾಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಎಕ್ದಮ್ ಮೊವಾಳ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲಿ. ತಿಕಾ ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಲೆಕಾವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಮೋಗ್ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಪರ್ಜಳಾಶೆಂ ಕರ್ತಾಲಿ. 1930- 35 ಕಾಳಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ತಿ ಬಲಿ ಜಾಲಿ ತರಿ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆಂ ಭಂಡಾರ್‍ಚ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತಾತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕಷ್ಟಂಮಧೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾಲಿ, ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಹಳು ಕರ್ತಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ‘ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಸರ್ವ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಪುಣ್ ಸೊಸ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ತಾ. 1936 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕುರಿಯಾಕೊಸ್ ಚವಾರಾಚ್ಯಾ ಮಜತಿನ್ ತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲಿ ತರಿ 1940 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಭಿಗಡ್ಲಿ. 29-09-1941 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಕ್ತ್‍ಉಕ್ಸಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ ತರಿ ತಿ ಅಂತರ್ಲಿ ನಾ. ‘ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಸುಮಾರ್ ಕಾಳ್ ತಿಣೆ ವಳ್ವಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ಜಯ್’ ಅಶೆಂ ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ 1945 ಂತ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ವಾಯೆಚಿ ಪಿಡಾ ತಿಕಾ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ 28-7-1946 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿ ಅಂತರ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಕಾ ಭರಣಂಗನಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಮರಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಿಕಾ ನಿಕೆಪಿಲೆಂ.

ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಜತಿನ್ ಸಭಾರ್ ಅಜಾಪಾಂ ಘಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲವ್ನ್ 1953 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ತಿಸ್ಸೆರಾಂತಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಕುರ್ವಾರ್ಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಕಾ ‘ದೆವಾಚಿ ಸೆವಕ್’ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ. 1985 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲು ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಮಾನಾಪಾತ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂಚ್ 1986 ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ 12-10- 2008 ವೆರ್ ಸಾಂತ್ ಮಾನಾಯ್ಲೆಂ. ತಿಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಂಮಧೆಂ ಪೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ವರ್ತೆ ಶೆಗುಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಧರ್ಮ್‍ಸಭಾ ಮಾನ್ತಾ. ಜಶೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಾಳಾರ್ ತಶೆಂ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಭರಣಂಗಣಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಂವೆಳಿಂ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಾಂ.

ಕೃಪಾ : ’ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’
(ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತ್, ಮರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಭಡ್ವೆ, ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಂಚೊ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಪುಸ್ತಕ್)

ಸಂಗ್ರಾಹಕ್ : ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ
ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ : ಜೆ ಜೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

First Impression : December 2016

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.