ಹಾಂವ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಚಾನಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸಯ್ರನಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಂಯ್, ‘ಜೊನಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುನ್, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಣಾ ಘರ್ ವೆತಾ ಪಳೆರೆ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಉಡ್ಕೆನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ತವಳ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಅತುರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಲಾಯ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ಸಯ್ರಾನ್ ಕರುನ್ ಜೊರಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯ್ಶಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇನಾಸಾಮಾ ಘರ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲೆ ದಾಕ್ತೆರ್, ನರ್ಸಾಂ, ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಕ್ಚರ್ (stretcher) ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಇನಾಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಿಗ್ಲಿಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಇನಾಸಾಮಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರತ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ಸಯ್ರಾನಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಕರುನ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕ್ಲೆಂ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮಾಂಯ್ಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್, ಮಾಂಯ್ ತುರ್ತಾನ್ ಇನಾಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಂವ್ಲಿ. ಇನಾಸಾಮ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟತಾಲೊ ಆನಿ ತೊ ಚಡ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಹಿ ಖಬರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಚೊ ಲಾಯ್ಟ್, ಸಯ್ರಾನಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಆನಿ ಮವ್ನ್‍ಪಣಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಬ್ದ್ ಲಾತೆನ್ ಭಾಷೆನ್ Ambulare (ಅಂಬಲಾರೇ) ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ‘ಚಲ್ಚೆಂ ವಾ ಚಲನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ. 1487 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಪೇಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ರಾಯಾಂನಿ ಝುಜಾಂತ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಪಾರ್ಲಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಕ್ ‘ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ನವ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ‘Ambulance’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ‘Australia Medical Bureau Under Law and National Corresponding Emergencies’ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಾತ್.

ಇನಾಸಾಮಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚೊವೀಸ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಚೆ ಲಾಯ್ಟ್ ಪೆಟಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಸಯ್ರಾನ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇನಾಸಾಮಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ಆನಿ ಘರ್ಚಿಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರಿತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಆಜ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿವಾಸ್ ಪಾಂಚ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿ ಆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಯ್ರಾನಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್, ಅಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಅಕಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.

ಆಜ್ ಕೋವಿಡ್ ಫೆಸ್ತ್ ಪಿಡೆಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ಏಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್, ಏಕ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಂವಾತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮವ್ನ್‍ಪಣಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಂ ಧಾವ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಕ್ ಹಾಂವೆಂ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರಾನಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಸರ್ಗಿಂ ಉಬಾರ್ತಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನಮಾನ್ ಮರಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಲಾಭುಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 

 

 

ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ
ಚಾಪ್ಲೇಯ್ನ್, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.