Article published in Raknno, March 19 - 25 , 2021

ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಕ್ ಚಿಂತಪ್ - 7

“ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ” (ಜುವಾಂವ್ 18:31). ಜುದೆವಾಂಕ್ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ರೊಮಾಚ್ಯೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತರಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಜುದೆವಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೆ ದಾಖ್ಲೆ:

 • ಸಾಂ ಸ್ತೆಫನಾಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಫಾತ್ರಾವ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ (ಧ.ಕೃ.ಪು. 6:8-15). ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ರೊಮಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಕಾ ಸಹಮತ್ ದಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.
 • ಜೆಜು ಸಿನಾಗೊಗಾಂತ್ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಾಕಾ ವೊಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ಜೆಜು ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಚುಕುನ್ ಗೆಲೊ (ಲೂಕ್ 4:28-30). ಜರ್ ಹೆಂ ಕಾನುನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತವಳ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ಲಾಬ್ಚೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರೊಮಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.
 • ಪ್ರದ್ವಾರಿ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಫಾತ್ರಾವ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜೆಜು ಕಡೆ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆಜು ಸಾಂಗ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ‘ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಮಧ್ಲೊ ಪಾತಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತಿಕಾ ಪಯ್ಲೊ ಫಾತರ್ ಮಾರುಂ (ಜುವಾಂವ್ 8:7) (ದ್ವಿತಿನಿಯಮ್ 22:21, 22:24).
 • ಲಾಸುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ “ತುಜಿ ಸುನ್ ಎಕ್ಯೆ ಚೆಡಿಯೆ ಬರಿಂ ಮಿರಯ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ತಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.” ಜುದಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ‘ತಿಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡಾ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಾ’ (ಉತ್ಪತ್ತಿ 38:24, ಜೊಶ್ವಾ 7:15).
 • “ಆನಿ ಜಣ್ ಧಾಡ್ನ್ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ಶಿಸ್ ಕಾಪಯ್ಲೆಂ” (ಮಾತೆವ್ 14:10). ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ಚಿ ಹೆರೊದ್ ರೊಮಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಚೊ ರಾಜಾಧಿಪತಿ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ (ಶಿಸ್) ಕಾತರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಪಾಳ್ತಾ!
 • “ಖುರ್ಸಾಚೆಂ” ಮರಣ್ ರೊಮಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೆಂ. ರೊಮಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಟ್ಕಾಯ್’ ಉಟಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ (National disturbance) ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚಿ ರೀತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‍ಯಿ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಜುದೆವಾಂ ಮಧೆಂ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾನಾ ಖುರ್ಸಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ!

ಜೆರ್ಬಾಂದ್ ಮಾರ್ಚೆಂ : ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಯ್ದಿಕ್ ಜೆರ್ಬಾಂದ್ ಮಾರ್ಚೆಂ, ರೊಮಿ ರಾಜ್ವಾಟ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಕಾನುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೆಜುಕ್ ಜೆರ್ಬಾಂದ್ ಮಾರುಂಕ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯೆ ಅಧಿನ್ ಕೆಲೊ (ಮಾತೆವ್ 17:26, ಮಾರ್ಕ್ 15:15, ಜುವಾಂವ್ 19:1).

ಜೆರ್ಬಾಂದ್ ಮಾರುಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ : ತೀನ್ ಥರಾಂಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ

1. ದೊರಿಯೆಕ್ ಹಾತಾಳೆ ಆಸುನ್, ರಬ್ಬರಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚಾಬುಕ್.
2. ದೊರಿಯೆಕ್ ಹಾತಾಳೆ ಆಸುನ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಬಾಂದುನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಾಬುಕ್.
3. ದೊರಿಯೆಕ್ ಹಾತಾಳೆ ಆಸುನ್ ಹಾಡಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚಾಬುಕ್.

ಮಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ? ಚಾಳಿಸ್ ಮಾರಾಂಚ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ಚಡ್ ಮಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಎಕುಣೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಚ್ ರಾವಯ್ಜೆ. ಜರ್ ಚಾಳಿಸಾವೊ ಮಾರ್ ಚುಕುನ್ ಪುಣಿ ಮಾರ್ಲೊ ತರ್ ಕಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಜೆ ಆನಿ ಹೆ ಮಾರ್ ಮಾರ್ತಾನಾ, ಮೆಜುಂಕ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಣೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಹೆಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೆಜುಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮಾರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾತ್. ಜೆಜುಕ್ ಚಾಳಿಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾತ್. ಜೆಜುಕ್ ಜೆರ್ಬಾಂದ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಮೆಜುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ದವರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೆಜುಕ್ ಚಾಳಿಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಜೆಜುಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ತೊ ವೆಗಿಂ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಚಾಳಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಾರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾತ್?

ಜೆರ್ಬಾಂದಾಚೆ ಶೆಂಬರ್ ಮಾರ್ ಮಾರ್ತಾನಾ, ಮನಿಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹಿ ರಿವಾಜ್ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಗುಲಾಮಾಂಕ್ ದಿತಾಲೆ. ಆಜುನ್ ಶರಿಯಾ ಕಾನುನಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್:

 • ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಯಾಜಕಾನ್, ಲೊಕಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ಲಾಬ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಲೊಕಾಂನಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್. ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್, ಹಳ್ವಾಯೆನ್, ಚೂಕ್ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಐಸಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ‘ಜೆಜುಚೆಂ ಮಾಡ್ತಿರ್‍ಪಣ್’ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾ: ‘ಜರ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕಯ್ದಿ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕೊಣ್‍ಚ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನ್ಯಾಯ್‍ಕರ್ತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವರ್ಲಾಂ. ಹೊ ನಿಯಮ್ ಜೆಜುಕ್ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ನಾ?
 • ಜೆಜುಕ್ ಖುರ್ಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾಂವ್ ಜುದೆಯಾಚ್ಯಾ ಅರಿಮಥೆಯಾಚ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ಲೊ ಜುಜೆ ನಾಂವಾಚೊ ಏಕ್ ನಿವಾಸಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಆನಿ ನಿತಿವಂತ್ ಮನಿಸ್. ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ತೊಯ್ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜುದೆವಾಂಚ್ಯೆ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ತೊ. ಪೂಣ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ತಿರ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಕಾನುನಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ (ಲೂಕ್ 23:50-51). ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ದಿಲಾಂ ತರ್, ಹ್ಯೆ ಸಭೆಂತ್ ವಿರೊಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್‍ಯಿ ಆಸಾತ್. ಅರಿಮಥೆಯಾಚೊ ಜುಜೆ ಏಕ್ ನಿತಿವಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಹ್ಯಾ ಆಕ್ರಮ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಸಹಮತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತಸಲ್ಯೆ ಜಮಾತೆ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ನಿಕೊದೆಮಾನ್‍ಯಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ತಿರ್ಪಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ: ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತುಂ ದೆವಾನ್ ಧಾಡ್ಲಲೊ ಶಿಕೊವ್ಣ್‍ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್” (ಜುವಾಂವ್ 3:2, 19-39). ಜೆಜುಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜೆಜುಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಿತ್ ಆನಿ ಜೆಜು ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜುಜೆಕ್ ಆನಿ ನಿಕೊದೆಮಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಭಿತರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಆಸ್ತಲೆಂ?
 • ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಯ್ತಾ “ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆಜುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊ. ತೆವಾಂ ದೆವಾಳಾಚೊ ಪಡ್ದೊ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಿಂಜುನ್ ದೋನ್ ಫಾಳಿ ಜಾಲೊ” (ಮಾರ್ಕ್ 15:27-28). ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ.
 • ಖುರ್ಸಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲಲೊ ಶತಪತಿ ಜೆಜು ಮೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹೊ ಮನಿಸ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್” (ಮಾರ್ಕ್ 15:39). ಶತಪತಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ.
 • ಜೆಜು ಮೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಹರ್ದಿಂ ಬಡೊವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ (ಲೂಕ್ 23:48).
 • “ಥಂಯ್ ತಾಣಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಖಿಳಾಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ದೊಗಾಂಕ್, ಹೆವ್ಶಿನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ತೆವ್ಶಿನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ಮಧ್ಗತ್” (ಜುವಾಂವ್ 19). ಹಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ‘ತುಕಾಯ್ ತಿಚ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾನಾ, ತುಂ ದೆವಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಂಯ್? ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ; ಪೂಣ್ ಹಾಣೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಆದಾರ್ಲಲಿನಾ’ (ಲೂಕ್ 23:41). ಹಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಜಿವಂತ್ ಉರುಂಕ್ ನಾ! ತರಿ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್.
 • ಜೆಜು ಮರ್ತಾನಾ ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರಿಯೊ, ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಮರಿ ಮಾಗ್ದಲೆನ್ ಆನಿ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಜಾಕೊಬಾಚಿ ಆನಿ ಜೆಜುಚಿ ಆವಯ್ ಮರಿ ಆನಿ ಸಾಲೊಮೆ. ಜೆಜು ಗಾಲೆಲಿಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂಚ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊಯ್ ಸಬಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ (ಮಾತೆವ್ 27:55-58, ಮಾರ್ಕ್ 15:40-41).
 • ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾ “ಜಾಣೆಂ ಹೆಂ ದೆಖ್ಲಾಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾ ತುಮಿಯ್ ಸತ್ಮಾನ್ಚ್ಯಾಕ್” (ಜುವಾಂವ್ 19:35). ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ವೊಗೆಪಣಿಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್, ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್.

ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ಜುವಾಂವ್‍ಯಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಖುರ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜು ಕಡೆ ನಿಮಾಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊಚ್ ಬರಯ್ತಾ “ತಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಖರಿ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ” (ಜುವಾಂವ್ 19:35).
(ಸಮಾಪ್ತ್)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.