Article published in Raknno, March 12 - 18, 2021

ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಕ್ ಚಿಂತಪ್ - 6

ಅನ್ನಾಸ್, ಕೈಫಾಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆನಿ ಪಿಲಾತಾಚ್ಯಾ ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಜೆಜುಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುಚೊ ವಿಚಾರ್ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್- ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸುಪ್ರಿಮ್ ಕೊಡ್ತಿ ಬರಿಂ, ಹಾಂತುಂಯಿ ತನ್ಖಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಿತಿಸಭಾ ಜೆಜುಕ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಸೊದ್ತಾಲೆ (ಮಾತೆವ್ 26:57-59). ಸಾಂ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್, ತವಳ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭಾ ಜೆಜುಕ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮೆಳತ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದ್ತಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಏಕ್‍ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ (ಮಾರ್ಕ್ 14:55). ಸಾಂ ಸ್ತೆಫಾನಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆ ಹುಜಿರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾ (ಧ.ಕೃ.ಪು. 6:12-15).

ಫಾಶೆಚೆಂ ಮರಣ್ : ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನುನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಫಾಶೆಚೆಂ ಮರಣ್ (capital punishment) ಚಾರ್ ಥರಾಂನಿ ದಿತಲೆ. 1. ಫಾತ್ರಾಂವ್ಚೆಂ (Stoning), 2. ಉಜೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ (Burning), 3. ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿರ್ಡುಂವ್ಚಿ (Strangling) ಆನಿ 4. ತಕ್ಲಿ ಕಾತ್ರುಂಚಿ (Beheading). ಹ್ಯೊ ಶಿಕ್ಷಾ ನಮಿಯಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳಿ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭಾ ಆಸುನ್, ಫಾವೊತಿ ಆನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ದೋಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾತ್ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿವ್ಯೆತ್ ಆಸ್ಲಿ. ಹಿ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭಾ ಜೆರುಜಲೆಮ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ವತಾಂಟ್ (mount) ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಕಾತರ್ಲಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಬಾಂದ್ಲಲ್ಯೆ ಸಾಲಾಂತ್ (chamber of Hewn stone) ಮಾತ್ರ್ ಜಮ್ತಾಲಿ.

ಫಾಶೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾ ಹೆರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭಾ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಮ್ತಾಲಿ. ರಾತಿಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್ (ಮಿಸ್ನಾ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ IV.I). ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಧಾಕ್ಟ್ಯೆ ಸಾನೆದ್ರಿನಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೆ ಸಾನೆದ್ರಿನಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್:

  • ಧಾಕ್ಟ್ಯೆ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆಂತ್ 23 ಜಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೆ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆಂತ್ 71 ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಎಕ್ಲೊ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಯಾಜಕ್ ಆಸಜೆ. ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಪಾವಣ್ಶೆಂ ದೋಗ್ ಜಣ್, (71+1=72) ಹಾಂತುಂ ಬಾರಾ ಜಣ್ ನಿತಿಕರ್ತ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ, ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಬರ್ಪಿ ಆಸಜೆ. ತಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಅರ್ಧೆಂ ವರ್ತುಲಾಕಾರ್ (semicircle) ರಿತಿನ್ ಬಸಜೆ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಭೊವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ತರ್ಕಾಚೊ ಆನಿ ನಿರ್ಣಯಾಚೊ ಜಾಗೊ ದೆಕುನ್ ಭಿತರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿಶ್ಶಬ್ಧ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೈದಿಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಗೊಂದೊಳ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ವರ್ತುಲಾಕಾರಾರ್ ಬಸುನ್ ಆಸಜೆ.
  • ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಹಾಡ್ಲೊ? ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜವಾಬ್ ನಾ ತರಿ, ಜೆಜುಕ್ ನಿತಿಸಭೆ ಹುಜಿರ್ ಕೈಫಾಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಂಜೆಲಾಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್. ಕೊಂಬ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಜರ್ ಜೆಜುಕ್ ನಿತಿಸಭೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ತವಳ್ ರಾತ್ (ಮಾರ್ಕ್ 14:53,72). ರಾತಿಚೆಂ ನಿತಿಸಭಾ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.
  • ಜೆಜುಕ್ ರಾತಿಂ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ಲಲ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ನಿತಿಸಭೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆಕ್ ಸತ್ತರ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ನಿತಿಸಭಾ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಕಾನುನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಸತ್ತರ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಯಾಜಕ್ ಆಸಜೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಮಿ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ವಾಚ್ತಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಜುದಾಸ್, ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತಲ್ವಾರಿ ಆನಿ ದಾಂಡೆ ಘೆವುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಜಮೊ ಆನಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾತ್ಬಾರ್ಯಾಂನಿ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳಾಂ (ಮಾತೆವ್ 26:47). ಸಾಂ ಲೂಕ್ ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ‘ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಚ್ ಜುದೆವಾಂಚೆ ಮ್ಹಾತ್ಬಾರಿ, ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಸಭೆ ಹುಜಿರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ತಾ (ಲೂಕ್ 22:66). ಜೆಜುಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ನಿತಿಸಭೆಕ್ ವೆಚಿ ಅರ್ಹತಾ ನಾತ್ಲಲ್ಯೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ತರಿ ನಿತಿಸಭೆಂತ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಗಲಾಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ದಾಂಡೊ, ಚುಡಿ ಹಾತೆರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಗಾಯ್?
  • ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆಂತ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ನಿತಿಕರ್ತಾಂ ವಿಶಿಂ ಖಂಯ್ಸರ್‍ಯಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ ನಾ. ಹರೆಕ್ ಆರೊಪ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ದೋನ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಂನಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷಿ ತಾಳ್ ಪಡಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ಮಾತೆವ್ ಬರಯ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಿತಿಸಭಾ ಜೆಜುಕ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಸೊದ್ತಾಲೆ. ಸಬಾರ್ ಫಟ್ಕಿರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ತರಿ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ (ಮಾತೆವ್ 26:59).
  • ನಿತಿಸಭೆ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆಂತ್ ದೋಗ್ ಬರ್ಪಿ, ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬರೊವ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ. ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೆಸಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಾನುನ್ ಬಾಹಿರ್. ಆನ್ಯೆಕ್ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾ, ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಸತ್ತರ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ? “ಉಜ್ವಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಪರಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್, ಮ್ಹಾತ್ಬಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಗ್ಳಿ ನಿತಿಸಭಾ ಜಮೊವ್ನ್ ಠರಾವ್ ಘೆತ್ಲೊ” (ಮಾರ್ಕ್ 15:1). ಇತ್ಲ್ಯೆ ವೆಗಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ?

ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಲ್ಲೊ:

ತನ್ಖಿ ಕರ್ತಾನಾ ಜೆಜುಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ: ಖಂಯ್ಚ್ಯೆಯ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೈದಿಂಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್, ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತೊ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಖೊಟೊ ಜಾಂವ್, ಮನ್ಶಾ ಘನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುನ್ ತಾಕಾ ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಧರ್ಮ್ ಜುದೆವಾಂಚೆಂ. ಜೆಜುಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ರಾವೊವ್ನ್ ತಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ತಾನಾ, ಲಾಗ್ಸರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ನವ್ಕರಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆಜುಕ್ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಅಶೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಾಯ್? (ಜುವಾಂವ್ 18:19-22). ಜೆಜುಚೆರ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ತಾನಾ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಅಪ್ರಾಧ್. ತರಿ ಹೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಆನಿ ವಿರೊಧ್‍ಪಣ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಜೆಜು ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ” (ಜುವಾಂವ್ 18:23).

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.